ޖޯކް: ގައުމެއްގައި ގިނައަހަރު ތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަންކުރި ވެރިއެއް..

30 ޖުލައި 2013 1

ޖޯރޖް ޑަބްލިއު ބުޝް އެމެރިކާގައި ވެރިކަންކުރި ދުވަސްވަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމަނިކުފާނު އަރިއަހަށްދިޔަ މަންދޫބެއް،

މަންދޫބް: މިއޮތީ އަޅުގަނޑުގެ ޤައުމުގެ ރައީސް މައުމޫން، މަނިކުފާނަށް ރައްދުކޮށްދެއްވާށޭ ވިދާޅުވެ ދެއްވި ސިޓީއެއް.

ބުޝް: އަޅުގަނޑުގެ ކާފަގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. ބައްޕަގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. އަޅުގަނޑުގެ ދައުރުގަވެސް މައުމޫން. ތިޤައުމުގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ކިޔުއްވަނީ މައުމޫން ތޯ؟

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ނޫސްވެރިން މިއަށްވުރެން ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކީ ފާދުވެރިކަމަކަް ހައްދަވާ.

– 4 އޮގަސްޓު 2013 1