ޖޯކް: ކުލާހަށް ލަހުން އާދެވުނު ސަބަބު!

އެއްދުވަހަކު ދަރިވަރަކު، ކުލާހަށް މާލަހުން އައުމުން މުދައްރިސް އެކަމާއި ހިންހަމަނުޖެހިގެން އެކުއްޖާ އާއި ސުވާލުކޮށްފިއެވެ.

މުދައްރިސް: "ހަސަން! ކީއްވެ މާލަހުން މިއަދު ކުލާހަށް ތިއައީ؟"

ހަސަނު: "މުދައްރިސް! އަޅުގަނޑު މިއަދު ކުލާހަށް އާ މަގުގައި އެބަހުރި އައު ބޯޑެއް ހަރުކޮށްފަ! އެހެންވެގެން ލަސްވީ!"

މުދައްރިސް: "ކީއްވެ ބޯޑަކާ ހުރެ ލަސްވަންވީ؟ ތިއުޅެނީ ހަމަ ބަހަނާއެއް ދައްކަންވެގެން!"

ހަސަނު: "ނޫން!ނޫން! މުދައްރިސް އެބޯޑުގައި ލިއެފައޮތީ "ކައިރީ ސުކޫލެއް! މަޑުންދޭ!" ދެން ކިހިނެއް އަޅުގަނޑު ބާރަށް އަންނާނީ؟"

ޖޯކް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ