ކެލާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްބުޑުތައް ނެގުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި — Ihavandhoo.com

ކެލާ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްބުޑުތައް ނެގުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

21 އޮގަސްޓު 2014 1

ކެލާ ލިލީ ޕްރީ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްބުޑުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން..

ހއ. ކެލާ ލިލީ ޕްރީ ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްބުޑުތައް ނެގުމުގައި ފުލުހުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު 16:00 ން 18:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ހއ. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހއ.ކެލާ ކައުންސިލަރުންނާއި ޒުވާނުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ  މުޖުތަމަޢުއަށް ވާސިލުވުން އިތުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި، ރައްޔިތުންނާއެކު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެންދިޔަ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތެކެވެ.

ހއ. ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އިަހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް މިހާރު މިއީ ފުލުހުންގެ ހަބަރުގެނެސްދޭން ހެދިފައިވާ ސައިޓެއްބާ....؟؟؟

– 21 އޮގަސްޓު 2014 0