ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

މި ސައިޓުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް 2013 މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އިން ފެށިގެން 2013 މާރޗް 9 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު 12:00 އާ ހަމަ އަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާތީ، މާރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތުގައި މި ސައިޓަށް ވަނުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ވަގުތުގައި ޚާއްޞަ ކަމެއް ހިނގައިގެން މެނުވީ ސައިޓް އަޕްޑޭޓް ނުކުރާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކަށް މަޢާފަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރާމާތަށް ފަހު ކިޔުންތެރިން ޝައުގު ވެރިވާނެ ފަދަ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ.

 

އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ