ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި — Ihavandhoo.com

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

2 ފެބުރުއަރީ 2016 0

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމާދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ޕޯސްޓަރެއްގައި ހިމަނާފައިވާ މަންޒަރެއް -- ފޮޓޯ: ޕޮލިސް

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރިކަމުގެ ތަހުމަތުގައި ޏ. ފުވައްމުލަކުން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުނު މައްސްލައާ ގުޅިގެން  ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަނގުލަދޭޝްގެ 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ. 

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ