ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހައިން އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގެއް

ކިޔުންތެރިންނަށް ފަސޭހައިން އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ މަގެއް އައު ވާޝަންއާއި އެކު ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ކުރިން ހަމައެކަނި އީމެއިލް އާއި އަތުންއަތަށް ލިޔުން ހިއްސާކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އޮތްނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިޔުން އަޅުގަނޑުމެނާއި ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންގެލިޔުންތައް އަޅުގަނޑުމެނާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ސައިޓުގެ ތިރީގައިވާ "ލިޔުންފޮނުއްވުމަށް" ޖަހާފައިވާ ލިންކަށް ކުލިކް ކޮށްލެއްވެމަށްފަހު އަންނަ ޕޮޕް އަޕް ވިންޑޯގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާށެވެ. ތިޔަބޭފުޅުން ފޮނުއްވާ ލިޔުން ޝާއިއު ކުރެވޭނީ އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އިން އިތުރަށް ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.

އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ