މަޠީން ފިޔަވައި އެހެން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ޖަވާބުދޭން ނުކެރުނު


އިމަގު މަޖިލިސް ބަހުސްގައި ހަތަރު ކެނޑިޑޭޓުން ޕާފޯރމްކުރަނީ / ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް

ކުރިޔަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނާ ކުރުމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ ކިޔުންތެރިން ފޮނުވި ސުވާލުތަކަށް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖަވާބުދާރީވާން ކެރިވަޑައިގަތީ ހއ. އިހަވަންދޫ، އެރޯމާ މުޙައްމަދު މަޠީނަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ސުވާލުތައް ހޯދުމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމުން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކިޔުންތެރިން ފޮނުވި ސުވާލުތަކާއި، އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމުން ކަނޑައެޅި ސުވާލުތައް މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވާނީ ފޮނުވާފައެވެ. ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވައިގެން، ޖަވާބު ދެއްވުމަށް އިޖާބަދެއްވީ ހަމައެކަނި މަޠީނެވެ. އަނެއް ތިން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޚަބަރެއް މިހާތަނަށް ވެފައި ނުވެއެވެ.

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމަށް ފަސްޖެހުނު ކެނޑިޑޭޓުންނާ ކުރެވުނު ސުވާލުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

ހުރިހާ ކެނޑިޑޭޓުންނާ ވެސް އެއްގޮތަކަށް ކުރެވުނު ސުވާލުތައް:

 • ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެސް، ނަސަބާއި ހަސަބުގެ ތަފްޞީލް؟
 • އަނބިދަރިންނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު؟
 • ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި، ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، މި ނޫންވެސް މިފަދަ ކަންކަން؟
 • އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާއި، މަޤާމުތައް އަދި ދިރިއުޅުމުގެ މި ނޫންވެސް މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާތައް؟
 • ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް؟
 • ދިރިއުޅުމަށް މިހާރު ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ؟
 • މަޖިލިސް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ކީއްވެ؟
 • މަޖިލިސް މެމްބަރު ކަމަށް ތިބާ ހޮވަންވީ ކީއްވެ؟
 • ތިބާ އަށް އިތުބާރު ކުރަންވީ ކީއްވެ؟
 • ރައްޔިތުންނަށް ވާ ވަޢުދު ތަކަކީ ކޮބާތޯ؟
 • މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ތިބާ ގެންގުޅުއްވާނެ ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ؟
 • އިހަވަންދޫއާ މެދު ގެންގުޅުއްވާ ޚާއްޞަ ތަޞައްވުރެއް އެބައޮތްތޯ؟ ތަފްޞީލް ދެއްވާ!
 • މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރުމަށާއި، ރަޖަމް ކުރުމަށާއި، ވައްކަން ކުރާ މީހުން އަތްކަނޑުން ފަދަ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވަންތޯ؟ އަދި މި ޙުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނަންތޯ؟ ސާފު ޖަވާބެއް ބޭނުން!
 • އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ޙާލަތާއި ވިންދު ބަޔާންކޮށްދެއްވާ!
 • އިހަވަންދޫގައި ފެތުރެމުންދާ މަސްތުވާކެތީގެ ވަބާއާއި، ވަޒީފާއެއް ނެތި މަގުމަތީ ބިއްޖެހިފައި ތިބި ޒުވާނުންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަނިކުފާނު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
 • މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ފެނޭތޯ؟ ފެންނަ ނަމަ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ކުޑަ ކުރަންވީ؟
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް ކިހާ މިންވަރަކަށް ފަރިތަތޯ؟ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިހުރި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ޤާނޫނުތައް ކަމަށް މި ވަގުތަށް ފެންނަން ހުރި މުހިއްމު ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މި ހިނދަށް ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވެފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
 • ރުޅި އަންނަ ހިނދު ރުޅި މައިތިރިކުރުމަކީ ތިބާ އަށް އުނދަގޫ ކަމެއްތޯ؟ ރުޅިއައިސްގެން ދުވަހަކުވެސް މުދަލަކަށް އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ޖިސްމަށް ޙަމަލާއެއް ދެވިފައި ވާނެތޯ؟
 • ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކަކީ "ބާޣީ"އެއްކަމަށް ބުނެފައި ވާނެތޯ؟ އަދި އެއްވެސް މީހަކުގެ ނަފްސަށް އެ މީހަކު ނުރުހޭ ބަސްތަކުން މުޚާތަބުކޮށްފައި ވާނެތޯ؟
 • އާބާދީ އެއްފަސް ކުރުމާމެދު ހިޔާލަކީ ކޮބާތޯ؟ މިގޮތުން މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން އިހަވަންދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމާމެދު ޚިޔާލަކީ ކޮބާތޯ؟
 • އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނާ އަޅާ ކިޔުއްވާ ތިބާ ހޮވަންވީ ސަބަބު ސާބިތުކޮށްދެއްވާ!
 • ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބުވިޔަސް ނުވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮށްދިނުމަށް ވަޢުދުވާ ކަމެއް އެބައޮތްތޯ؟
 • ނިންމާލަމުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟

 

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު ސުވާލުތައް:

 • މަޖިލިސް މެމްބަރަކީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވީހިނދު، ތިބާ އިސްކަން ދެއްވާނީ ޕާރޓީން ނެރޭ ވިޕްލައިނަށްތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށްތޯ؟ އަދި މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދެނީ ކޮންގޮތެއްކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކަންކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
 • އަބަދު ޕާޓީ ބަދަލު ކުރަނީ ކީއްވެތޯ؟ އެކި ޕާޓީތަކުން ފެންނަނީ ކީއްވެތޯ؟ އަސްލު ފިކުރަކީ ކޮބައިތޯ؟
 • ހިލޭ އަންހެނުންނާ ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންތޯ؟ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުކުޅުއްވާނީތޯ؟
 • ވަގުނޫޓުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލެވުނު ނޫންތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާދިޔަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟

 

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު ސުވާލުތައް:

 • މަޖިލިސް މެމްބަރަކީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ވީހިނދު، އަޙްމަދު އިސްކަން ދެއްވާނީ ޕާރޓީން ނެރޭ ވިޕްލައިނަށްތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށްތޯ؟ އަދި މަޖިލީހުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދެނީ ކޮންގޮތެއްކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކަންކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟
 • ކުޑަކުދިން ޕާކަށް ދާދިފަހުން ގެނެވުނު ޕާރކްސެޓް ހޯދުމުގައި އަޙްމަދު އެއްވެސް މާލީ އެހީއެއް ވެދެއްވިންތޯ؟
 • އިހަވަންދޫގައި އަޅުމުންދާ ޕްރީސްކޫލަށް އަޙްމަދު ވެދެއްވާ އެހީގެ ތަފްޞީލް ދެއްވަފާނަންތޯ؟ އެހީގެ ޖުމްލަ މިންވަރު ބަޔާންކުރެއްވުން އެދެން؟
 • މި ދައުރު ނިމުމާ ހަމައަށް އައި އިރު، އަޙްމަދުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ވެދީފައިވާ އެހީތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެހީތަކަށް ޖުމްލަ ކިހާ ޚަރަދެއް ކުރެވިފައިވޭތޯ؟
 • ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު، ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ޟަރޫރަތްތަށް ފުއްދާ ދިނުމަށާއި، ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ޖުމްލަ ކިހާ ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައިވޭތޯ؟ އަދި އެ ފައިސާ ހޯދީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟
 • މަޖިލިހަށް އަޙްމަދު އިންތިޚާބުވުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދޫއަށް އަހްމަދު ކޮށްދިނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްތޯ؟
 • މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ އެންމެ ރަގަޅު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އަޙްމަދު ހިމެނޭހިނދު، މަޖިލީހުގައި އެހާބުރަކޮށް އުޅުއްވަމުން ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް އެހާގިނައިން ދަތުރު ކުރަން ވަގުތު ހޯދަނީ ކިހިނެއްތޯ؟
 • މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް އަޙްމަދު ވޯޓުދިނިންތޯ؟ އެއީ ކީއްވެތޯ؟
 • މަރުގެ އަދަބު، އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ "މަޢާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު" ފާސްކުރުމަށް އަޙްމަދު ވޯޓު ދިނިންތޯ؟ އެއީ ކީއްވެތޯ؟
 • އިހަވަންދޫ ދަރިން އިހަވަންދޫދެކެ ވާ ލޯތްބަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިދާއިރާދެކެ ލޯބިވާތީތޯ އަމިއްލަ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ނުލައްވައި މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީ؟
 • ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް މި ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިލައްވަން ގަސްދުކުރައްވަންތޯ؟ އެއީ ކީއްވެތޯ؟

 

އަޙްމަދު ޝާފިޢު އަށް ޚާއްޞަ ކުރެވުނު ސުވާލުތައް:

 • ޝާފިޢުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމުން ޚަރަދު ކުރާކަމަށް އަޑުއިވޭ! ތެދެއްތޯ؟ އަދި ޕީޕީއެމާ އޮންނަނީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ؟
 • ޝާފިޢު މަޖިލިސް ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލީ މަޤާމެއް ނުވަތަ ފައިސާކޮޅެއް ހޯދުމުގެ ގަސްދުގައި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނޭ! ތެދެއްތޯ؟
 • މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި، އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲގެ ތެރެއިން ތާއީދު ކުރައްވާނީ ކޮން ކެނޑިޑޭޓަކަށްތޯ؟
 • މެމްބަރުކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރެއްވިއްޖެ ނަމަ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކޮށްފާނަންތޯ؟

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ކޮންމެ ކެނޑިޑޭޓަކުމެ ވަޢުދުވަމުން ގެންދަވާއިރު، ރައްޔިތުން، ކެނޑިޑޭޓުންނާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މީޑިއާގެ ކުރިމަތީ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެކަމެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމުން ދެކެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ައަހައްމާ ފަސް އަހަރު ފެއިލް. މުހައްމާ އެއްވެސް ތައުލީމެއް ތަޖުރިބާަ ނެތް. ސާފިއު ތާެެްއީދު ކުޑަ...މަތީނު ބަރާބަރު. ވޯޓު 3

– 18 މާރިޗު 2014 2

ވެލްޑަން ސަރ :)

– 18 މާރިޗު 2014 1

ްްއިރާދަކުރެއްވިޔާ މިފަހަރު ދާްއިރާގެ ކުރިއެރުވުމަ މަތީނު ހޮވޭނެ.

– 18 މާރިޗު 2014 1

ކަޑަ ވާނެ ދެން ތިބި ކެންޑިޑޭޓުން ހަހަހަހަހހަަ

– 18 މާރިޗު 2014 1

ތަކަންދޫ ފެއިލް

– 18 މާރިޗު 2014 0

ވޯޓް 3

– 18 މާރިޗު 2014 1

އައްޔޯ މުހައްމާ ކަލޯ ޖަވާބުތައް ކޮޕީނުކުރެވިގެން އުޅެނިކޮ ހަހަހަ

– 18 މާރިޗު 2014 0

ޓެސްޓު ކުރެވިޖެއްނުން..ކޮބާ ފެންވަރުނެތް މީހުން ވަކިވެޖެ؟

– 19 މާރިޗު 2014 1

މަތީން ނޫން ދެންތިބި ކެންޑިޑޭޓުން އަވަދި....!!!! ހާދަ ނުކެރެޔޭދޯ؟؟؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

ކެރިގެން ކުރިމަތިލާން ކެރެއޭބުނާ ބޭފުޅުން ކޮބާތޯ؟؟؟؟

– 19 މާރިޗު 2014 1

މި ސައިޓުގައި ގަދަޔަ އިސްތިހާރު ކޮށް، މަގުމަތި ހިޔާވާވަރަށް ފޮތި ދަމާ ފާރުތައް ފޮޓޮއިން ފުރާ ރުފިޔާ ބަހާ ހުވާ ކުރުވާ ހެދީމަވެސް ފަހަތަށް..ވޯޓް 3

– 19 މާރިޗު 2014 0

އިހަވަންދޫ.ކޮމް އިން ފޮނުވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭންޖޭހޭ. މަތީނު އިމަގު މަޖިލިސް ބަހުސް ގަ އުޅުނީ ތަކަންދޫ އަހައްމަދާ އަޅައިގަނެގެން.. ކުރާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ނުދެވޭ...

– 19 މާރިޗު 2014 11

މަތީނު މީ ކޮން ފަހުރެއް އޮތް މީހެއް...ހީ ހީ ފަހުރު

– 19 މާރިޗު 2014 11

މިފަހަރު މުހައްމާ ވޯޓު 1

– 19 މާރިޗު 2014 12

މުހައްމާ ކްލޯ ފެއިލް ހިހިހި

– 19 މާރިޗު 2014 1

މުހައްމާ.. ވަގުނޫޓުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލެވުނު ނޫންތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާދިޔަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟

– 19 މާރިޗު 2014 2

މަތީނަކީ ހަވާލު ކުރެވުނު ހުރިހަާ ކަމަކުން ފެއިލް ވެފަ ހިރިމީހެއް... ބޮޑާމީހެއް... މާޒީގަ އިހަވަންދޫގެ މުސްތަޤުބަލަށް އެއްވެސް ކަމެއްކުރިމީހެއްނޫން ... އިހަވަންދޫގަ ރައްޔިތުން ފެންވަރުގަ ކުރެވުނު އެއްވެވެސް ކަމެއްގަ ބައިވެރިވިމީހެއްނޫން....ރައްޔިތުން ވިސްނަވާ،،،

– 19 މާރިޗު 2014 12

ދާއިރާއަށް ހެޔޮއެދެންޏާ އަހުމަދު އަބުދުﷲ ކުރަންވީ ކަމަކީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ދާއިރާގެ ޒުވާނަކަށް ދިނުން. ދާއިރާއަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހާ ކީއްވެބާ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނަށް އޮތް މިފުރުސަތު ބަންދުކުރަން އެއުޅެނީ. އެއީތޯ ހެޔޮ އެދޭ ގޮތަކީ؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

މުހައްމާ ކަލޯ ؛ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ގައިގޯޅިވެ އުޅުމަކީ ދީނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫންތޯ؟ މަޖިލިސް މެމްބަރުކަން ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމުކުޅުއްވާނީތޯ؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

މުހައްމާ ކަލޯ ކައިރީ އެނބުރެނީވެސް ނުކިޔަވާތިބި މީހުންތާ.. ހާދަ ޖޯށުން އަސަރެއް ކުރެޔޭ. ގަދަ 3

– 19 މާރިޗު 2014 0

މުހައްމާ ކަލޯ ؛އަބަދު ޕާޓީ ބަދަލު ކުރަނީ ކީއްވެތޯ؟ އެކި ޕާޓީތަކުން ފެންނަނީ ކީއްވެތޯ؟ އަސްލު ފިކުރަކީ ކޮބައިތޯ؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

ކުޅަދާނަ މަތީނު ނަމަވެސް ހޮވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް، ސަބަބަކީ ފައިސާ ނުބަހާތީ.މީ ހަގީގަތަކީ. ކާމިޔާބީޔަ އެދެން.

– 19 މާރިޗު 2014 0

ވޯޓް 3 ގައިމުވެސް ރަނގަޅުވާނެ .

– 19 މާރިޗު 2014 0

އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް، ހަމަ އަައްސަރިބަހާ ސާބަސް.

– 19 މާރިޗު 2014 0

ތިއީ އެއްވެސް ތާކުން ތާކު ޖެހޭ ސައިޓެއް ނޫން. ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ޖަވާބު ދޭކަށް. ވޯޓް 1

– 19 މާރިޗު 2014 12

މުހައްމާގެ ވަގުނޫޓުގެ މައްސަލަ..މި އީ ތެދެއްތަ؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

މުހައްމާ ސޯޓްބޭލިދާނެތީ ޖަވާބުދޭންޖެހިލުންވީ..ހަ..ހަ.ހާ؟

– 19 މާރިޗު 2014 0

މި ސުރުހީ ފެނިފައި ޖަވާބުތައް ބަލާލަން ޖެހުނު، ވަރަށް ފުރިހަމަ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 އަށް ވޯޓް ދެއްވާ - ޔަޤީން ކަމާއެކު ތަފާތު ދައްކާނެ.

– 19 މާރިޗު 2014 0

މާނިއު ކައޭދޯ..މިފަހަރު ހަމަ މުހަންމާ ދެން ލަލަލާ

– 19 މާރިޗު 2014 12

މަތީނު ތި ބޭފުޅާޔަށް ފްރީ ޕްރޮމޯށަން ލިބިވަޑައިގަތީދެއްތޯ.. މަރުހަބާ :)

– 19 މާރިޗު 2014 0

ދެރަ ކަމަކީ މަތީނު ތި ބޭފުޅާ ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް އިހަވަންދޫ ވޯޓް ނުލިބޭނެކަން؛ސަބަބަކީ ޢިހަވަންދޫމީހުން ހޭލުންތެރި ނޫންކަން. ކިތައްމެ ތައުލީމެޢް ތަޖުރިބާއެއް ހުރިނަމަވެސް ޢެމޭހުން ވޯޓް ކޮޅު ދޭނީ ޓިކެޓަކަށް ،ދަތުރަކަށް ކޮންމެވެސް މާލީ ބޭނުމަކަށް..ހަގީގަތަކީ މީ. ދުވަސްކޮޅަކުން މަހަށް ވެސް ފެހުންތެރިންދާނެ.

– 19 މާރިޗު 2014 11

މަތީން ގެ ލަވަތަކުގެ ޅެންވެރިކަމާއި ރާގު އަދު ކިއުންތެރިންގެ ފެންވަރުވެސް ވަރައް ސަޅި. ޔަޤީން ކަމާއި އެކު ތީ ތަފާތު ކެންޑިޑޭޓެއް އަދި އަނެއްކާ މި ރަށުގެ އެއްމެ ބޮޑު އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިއެށް.

– 20 މާރިޗު 2014 0

ހަޤީފަތުގައި ހަބަރުގެ ސުރުހީ އެހާ ޕުރޮފިސަނަލްއެއް ނޫން. މީޑިޔާ ކުރިމަތީގަޔާ އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ކުރިމަތީގަ ދެން ތިއްބެވި ކެނޑިޑޭޓުން ތިފަދަ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިން. ސުވާލުތަކަށް މިދުވަސްވަރު ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަކީ ފަހަރުގަ ފަސޭހަކަމަސް ނުވެދާނެ. ޑޮޓް ކޮމްއިން ގުޅާލާފަ އެ ކެނޑިޑޭޓުންނާ ތި ސުވާލުތައް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ؟ އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމްގެ ނޫސްވެރިން އެސުވާލުތައް ކުރަން ކެރި ވަޑާ ނުގަންނަވަނީ ތޯ. ނުވަތަ އެކަން ކުރެވޭ ވަރުގެ ބަޔަކު ނެތީތޯ؟

– 20 މާރިޗު 2014 11

އަޙްމަދު ޢާޞިމް އުންމީދު ހއ.އިހަވަންދޫ ޝާފިޢު ކެމްޕެއިނަށް ޚަރަދު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ޝާފިޢުގެ ފެމެލީއާއި އޭނަޔަށް ހެޔޮއެދޭ ރައްޓެހިން. އަދި ޝާފިޢު ކުރިމަތީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ހޯދާދޭން. ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ފައިސާކޮޅެއް ހޯދުމަކަށް ނޫން. ކުރިންވެސް އޭނަހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅު މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއަކު. މަތީގައި ދެންނެވި ފައިވާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ޝާފިޢު ތާއިދު ނުކުރޭ. އަދި ނުވެސް ކުރާނެ. ޝާފިޢުއަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ މީހެއް. ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަބަދުވެސް ޝާފިޢު މަސައްކަތް ކުރާނީ.

– 20 މާރިޗު 2014 13

ހަބަރުގެ ސުރުހީ އެހާ ޕުރޮފިސަނަލްއެއް ނޫނޭ ބުނުމުގެ ސަބަބަކަށް ފެންނަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވީމަތަ؟ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ދެން ހުރި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުތައް ދިނުން ވަރަށް މުހިންމު..ވަގު ނޯޓު މުހަންމާ...ޝާފިޢު ޕާޓީ ..އަހައްމާ އަމިއްލަ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ނުލައްވައި މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުން...؟؟؟؟

– 20 މާރިޗު 2014 0

ކެނޑިޑޭޓުންނާ ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް މީޑިއާގެ ކުރިމަތީ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ އެ ކެނޑިޑޭޓުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެކަމެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމުން ދެކެޭ...ޢެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މި ގޮތަށްބާ ދެކެނީ؟

– 20 މާރިޗު 2014 0

ކޮބައިިތޯ މަތީނު ރަށައް ކަމެއް ނުކޮއްދީ.....ފުރަތަމަ ކޮމްޕިއުޓަރ އިލްމް ރަށައް ތައާރަފް ކޮށްދިން....ބައްޕަ އާ ގުޅިވަޑައިގެން ޒަމާނީ ފެންވަރު ފައިބަރ ދޯނި ތައާރަފް ކުރި...މިފްކޯގައި ހުންނަވާ މަސްވެރިންނަަް ގިނަގުނަ ޙިދުމަތް ކުރެއްވި....އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ގައި ހުންނަވާ އުލިގަމް ތަރައްގީ ކުރަން އިންވެސްޓަރުން ބޭރުން ހޯއް ދެވި...އިހަވަންދޫ އާައި ކައިރި ރައްތަށް ތަރައްގީ ވުމީ އިހަވަންދޫ ގެ ތަރައްގީ ކަން ދެނެވަޑައިގެން....ވޯޓް 3

– 20 މާރިޗު 2014 0

ހޫން ދެން އިހަވަންދޫ.ކޮމް މަތީނު ހޮވާ ނިމިޖެއް . ވޯޓް 4

– 20 މާރިޗު 2014 10

ހީވަނީ މަތީން ގެ ފަހަރެއްހެން...ކައުންސިލަރުންތައް ޕާސްޕޯޓު ތައް ރެޑީ ކުރަންވީ މިތަން ތަރައްގީކުރަން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަން،ދާން ތިކަމަށް އެއްމެފައްކާ މީހަކީ މަތީންބޭ

– 20 މާރިޗު 2014 1

ްއިރާދަވުރެވިއްޔާ މަތީނުބެ ހޮވޭނެ.

– 20 މާރިޗު 2014 1

އެންމެންގެ ވޯޓު މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ އަށް ދެއްވާ!!!

– 21 މާރިޗު 2014 3

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (މުހައްމާ)ވަގުނޫޓުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖަލަށް ލެވުނު ނޫންތޯ؟ އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާދިޔަ ކަމެއްތޯ؟ މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ؟

– 21 މާރިޗު 2014 0

ސުވާލުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައި ހުރިކަމަށް ފެންނަނީ އެއްވެސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި. ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ޒާތީ ހަސަދަ އޮތްކަން ފާހަގަވޭ. ނޫސްވެރިކަމަށް މާކުސް ދޭނަމަ 10 ން 2 ވެސް ނުލިބޭނެ.

– 27 މާރިޗު 2014 1