ކިހައްޑިޔަ: "މުޙައްމަދު މުންޒިރަ"ށް އިންޒާރެއް!


ކައުންސިލަރ މުޙަމަދު ރަޝީދު - ފޮޓޯ ފޭސްބުކް 

ޒިންމާދާރު މަޤާމެއްގައި ހުރެ، އަދި ކަންކުރެވޭނެ ބާރުވެރިކަން ވެސް ހުރެމެ، ކައުންސިލް މެމްބަރ އާސިމާމަންޒިލް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު (މުޙައްމަދު މުންޒިރު) ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ވަޢުދެއް ވެފައެވެ.

ގެވަޅު ދޫކުރުން ވަޅު ޖެހިފައި ވާތީ އެކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް ރެޑްސްޓަރ، ޢަލީ ރަޟީދު ފޭސްބުކް ގައި ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރަޟީދު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ "ވެރީ ސޫން (ވަރަށް އަވަހަށް)" ގެވަޅު ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ގެވަޅު ދީ ނިންމާނެ ކަމަށާއި، "ހަމަ ނޭވާ ލާނީ މިކަން ކޮށްފައި" ކަމަށެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ކުރިއަށް ދެން އޮތީ މެއި މަސް އެކަންޏެވެ. ރައްޔިތުން ތިބީ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެނބުރެމުންސެނބުރެމުން ޖެހިވަޅަށް ޖަހާންވެސް އުޅެފާނެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އުނބަށްވެސް ޖަހާފާނެއެވެ. ރައްޔިތުން ތިބީ ފިސާރި ލޯބޮޑު ކޮށްގެނެވެ. ހަމަހިލާ ބޯދަމައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ވަޢުދު ނުފުދުމަކަށް ޢުޒުރެއް ދެއްކޭކަށް ނެތެވެ. ވެރިކަމުގެ ބާރު ހިތަކަށެވެ. މަޖިލިސްމެމްބަރުގެ ރުހުމެވެ. ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތެވެ. ނޫނެކެވެ. ގޯތި ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުވެއެވެ. ވީމާ ތޯތޯ ނުކުރާށެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. ދެ ދަރިން ތިބިހާ މީހަކަށް، އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ޝަރުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް ގޯތި ކަށަވަރު ކުރުމާމެދު ވެސް ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުން ބުއްދިވެރިއެވެ. ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދޭ ޒަމާން މާޒީވެއްޖެއެވެ. މިއީ 21 ވަނަ ގަރުނެވެ.

އަދިވެސް ދަންނަވަމެވެ. ގޯތި ދިނުމުގެ ކަންތައް އޮޅެމުން އޮޅުވަމުން ދިޔަޔަކަސް ތިޔަ ވެގެން އުޅޭގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފަކާ ނެތެވެ. ވަރަށް ސާފެވެ.

މުޙައްމަދު މުންޒިރަށް އިޙްތިރާމާ އެކު ދަންނަވަމެވެ. ރަނގަޅަށް ހަނދުމަ ބަހައްޓާށެވެ. ވަޢުދު ނުފުއްދާފައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލާން ހިތަށް ވެސް ނުގެންނާށެވެ. ނުހޮވޭނެއެވެ. ނުހޮވާނަމެވެ. މިއީ ރައްޔިތަކު ކުރާ އިންޒާރެކެވެ. ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ޝިކާޔަތެވެ. އެ ޝިކާޔަތުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހި މީހަކަށް އެ ހިތެއް މާފެއް ނުދޭނެއެވެ. އިންޒާރެއްގެ ވިއްޔާ ދެފަޅި އޮންނާނެކަން ވެސް ބުއްދިކޮށް ސަލާމަތުގެ ފަޅި ޚިޔާރު ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. ވެދުމެވެ.

ގެވަޅު ދޫކުރުން, ކިހައްޑިޔަ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މުންޒިރު މުހައްމަދު ވެއްޖެ އިހަވަންދޫއަށް ސަރުކަރުން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް․ ކިހާ ދެރަކަމެއް․ ނަރުދަމާ އަޅަން ޕަންޕު ބަހައްޓާނެތަނެއް ދައްކަހަރޭ ބުނީމަ އެކަން ފާސްކޮށްފާނެތީ ޖަލްސާ ހުއްޓުވަނީ!

– 28 އޭޕުރީލު 2015 0

މީހަމަ ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަންތަ․․ <br>ނޫހުގެ އެޑިޓަރ މީހުންނަށް އިންޒާރު ގެ ސިޓީ މި ފޮނުވަނީ․․․ މީގެން މިހާމަކޮށްދެނީ ․․․․

– 28 އޭޕުރީލު 2015 6

މުހައްމަދަކީ އަނިޔާ ލިބިފަވާ މީހެކެވެ․ ޤާބިލް ނޫން މީހަކު ޒިންމާދާރު މަޤާމަކަށް އައްޔަންކުރުމަކީ ރައްޔިތުންދިން އަނިޔާއެކެވެ․

– 28 އޭޕުރީލު 2015 1

ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ލިޔުމެއް․ އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް މިހާރު މީހުންނަށް އިންޒާރުދޭ ސައިޓަކަށް ވީދޯ؟

– 28 އޭޕުރީލު 2015 7

އަޙްމަދު ޢާޞިމް/ އުންމީދު ހއ․އިހަވަންދޫ <br>އިހަވަންދޫގެ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ކާރިން ތާޒާ ކަމާއެކު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުފަތުރާ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަމުން ދިޔަ " އިހަވަންދޫޑޮޓް ކޮމް" ގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެ، އެއްފަރާތުގެ ހަބަރުތައް ލަމުންދާ ކަމީ ހިތާމަ ކުރާކަމެއް․ އަޅުގަނޑަށް ކުރިން ސައިޓާމެދު ކުރަމުންދިޔަ އުންމީދު ފެނަށް މިދަނީ․ ޙަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތަކުގަ ހަމައެކަނި އެލިޔާ ލިޔުންތެރިއެއްގެ މަސްލަހަތު ހުންނަ ގޮތަށް ލިޔަން ފުރުޞަތު ތިދެނީ․ ޙަޤީގަތް ހޯދާ ދެފަރާތުގެ ބަސް ހިމެނުމަށް ގޮވާލަން․ ހަޤީޤަތްތައް ކާރިން ގެނެސްދިނުމަށް ގޮވާލަން․ އާމު ރައްޔިތަކު ފޭސްބުކުގައި ލިޔާ ސުޓޭޓަސް ނޫހަށް އަރަންޖެހޭ ހިސާބުގަ އޮތުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭ․

– 29 އޭޕުރީލު 2015 4

240000 (ދެލައްކަ ސާޅީސް ހާސް) އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް މިހާރު ދޫކުރާ ގޯތީގެ 150 ގޯތި ދޫކުރެޥޭނެ ބޮޑު ބިމެއް ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ސްޓޭޑިއަމެއް ހެދުމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫގެ ބިމުން ނަގަން ކައުންސިލުން ނިންމަން އެބައުޅޭ․ މިރަށުގައި ކުޅޭނެ ބިން މަދެއް ނޫން․․ ދެއަވަށުގައި ކުޅޭނެ ބިން․․ ސްކޫލަށް ޚައްޞަކޮށް ބޮޑު ބިމެއް․ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބިމެއް، ދެކުލަބަކަށް ބޮޑު ދެބިންވަނީ ދޫކޮށްފައި․ ދެއަވަށުގެ ދަނޑުގައި ރޭގަނޑާއި ދުވާލު ކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ދަނޑަށް ނުކަތާވަރަށް ކުޅޭނެ މީހޫން ކުރިއަށްއޮތް 20 އަހަރަށް ބެލިނަމަވެސް ނުވާނެ․․ އެހެންކަމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ގެވަޅަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އެފަދަ ބޮޑުބިމެއް ރަށުން ނެގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މޫނުމަތީ ކޮޅުފައިން ޖެހުންނޫން ކަމުގައި ނުވާނެ․․ މިކަން ނުނިންމަނީސް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ތެދުވުމަށް ގޮވާލަން․․ ކޫޅިވަރު ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅާނަމަ ދެން އަޅަންޖެހޭނީ ބިން ހިއްކައިގެން ކަމަށް ދެކެން․

– 29 އޭޕުރީލު 2015 1

މިލިޔުން ކިޔަހަ ބަޔަކު ތެޅޭނެ․ މީގަ މިހިރީ ދެވޭނެ އިންޒާރު

– 29 އޭޕުރީލު 2015 0