ރަމަޟާން މުބާރިކު!!


Photo: http://noor-ul-ainhanif.blogspot.com/

ޙިޖުރީ ސަނަތުން 1434 ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އިހަވަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް، އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި އެޑްމިން ޓީމްގެ ފަރާތުން ވެދުން ކުރަމެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު އެންމެ އުސްމިނުގައި ޙާޞިލްކުރުމުގެ ނިޢުމަތް އެންމެހާ އިސްލާމުންނަށް ދެއްވުން އެދި މާތް ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ދުޢާދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ރަޙްމަތުގެ މަސްއަރުގެ ހެޔޮކަމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް ގޮވާލަމެވެ.

=އެޑްމިން ޓީމް=

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ