މި ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ހޯދަން ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟

21 ފެބުރުއަރީ 2014 16

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހަށް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ޕީޕީއެމް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ފެބްރުއަރީ 13، 2014 ގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ. ފޮޓޯ: ހަވީރު ގެލެރީ

އަޅުގަނޑަކީ އެހާ ސިޔާސީ މީހެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ވުމުގެ މާނައެއްވެސް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ހިނގަމުންމިދާ ކޯލިޝަން ވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން އަޅުގަނޑުވެސް ބޭނުމެވެ. ދިވެއްސަކަށް ވިތީއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ރައްޔިތުން ވެރިކަން ހަވާލުކުރީ އުއްމީދާއެކުގަ އެވެ. އެންމެން "ގުޅިގެން" އެކޯލިޝަނަށް އަހަރެމެން އާނބަސްބުނީ އެމީހުން ވަމުންދިޔަ ވަޢުދުތަކާ ހިތާ ވެގެންނެވެ.

ބަޔަކާ ސަރުކާރެއް ހަވާލުކުރިއަސް އަދި އެނިމުނީ ނޫންކަން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ބީރަށްޓެހި އަޅުގަނޑަށްވެސް އެނގެއެވެ. ސަރުކާރެއް ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އެހެން މުއައްސަސާތައް ހުންނަކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރަށް އިންތިހާއަށް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ މުއައްސަސާއެއްކަން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑަށް ލިބިހުރި މައުލޫމާތުން ވިސްނެއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ވިސްނުނީ މުޅިން ރަނގަޅަށްކަން ޔަޤީންވީ ރޭ ދަންވަރު ހަވީރު އޮންލައިންގައި އޮތް ޚަބަރެއް ކިޔާލުމުންނެވެ. އެއީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުންވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ތަޖުރިބާއެއް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެކެވެ. އިތުރަށް މައުމޫން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު މެނިފެސްޓޯއަކާއެކު ކަމަށާއި އެމެނިފެސްޓޯގައިހުރި ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ކަންމިހެން ހުރިއިރު އަޅުގަނޑު ހައިރާންވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދުވަސްވަރު މި އިހަވަންދޫގައި "ސިޔާސީ ވެގެން" އުޅުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިއަދު މިކަން ނުވިސްނޭތީ އެވެ. ވިސްނުނަސް އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރާތީ އެވެ. ޤުރުބާންވެގެން ހޮވި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވިދާޅުވީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މުދައްރިސުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އިހަވަންދިއްޕޮޅު ތަރައްޤީގެ ނާރެހަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކުރެވޭނީ ކޯލިޝަނުން ދެއްކި ކެންޑިޑޭޓަށް ގޮނޑި ލިބިގެން ކަމަށެވެ. އަސްލު އެއީ ވަރަށްބޮޑު ތެދެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިވާހަކަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދޭތީ އެފަރާތްތަކުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމާމެދު އިންތިހާއަށް ސުވާލު އުފެދެއެވެ. ސަބަބަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިހާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަށް ހަދިޔާކުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ އެވެ. އެބޭފުޅާ އަކީ މާޒީއެވެ. އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތެވެ. އުއްމީދުތައް ގުޅިލާމެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓާއެވެ. ވީއިރު އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ "ބޮޑާހޭކުމުގެ" މާބޮޑު މާނައެއް ނެތެވެ.

އެހެންކަމުން މިވެރިކަމުގެ ފޮނި މީރުކަން ބޭނުން ކޮންމެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ދަރިޔަކުމެ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާ ދިމާގައިވާ ގޮޅީގައި ހެޔޮ ފާހަގައެއް ޖަހަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންވެސް އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލަށް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. އެހެންނޫނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަށް އެހެން މީހުން އިޙްތިރާމެއް ނުކުރާނެ އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ވޯޓު 1

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ތެދުފުޅެއް ހުރިހިއްވަރަކާއި ފޮނި މީރުކަން ހުރި މިން ވަރެއް ވެސް ބަލާލަން ފެނޭ

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ހިތާމައަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގަ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަކާ ޕުރޮގުރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަ ކުރާތީ. ކެމްޕޭނުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކުގެ އަހުލުވެރިން ބުނަމުން ދަނީ މިއީ ޕީޕީއެމް ގެ ކެންޑިޑޭޓޭ، އޭނާ އަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ. ދެންހުރި ބޭފުޅާ ގެ ޓީމުން ބުނަމުން ދަނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ނެރެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކީ މިއީ އޭ އޭނާ އަށް ވޯޓު ދެއްވާށޭ. ދެބާވެގެން ދަނީ އެމްޑީޕީގެ ވޯޓެއް ނޫން. މިކަން ޕާޓީ ހަލާކު ކުރާ މީހުންނަށް ނުވިސްނޭތީ މައްސަލައަކީ.

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. ވޯޓު ދޭންވީ މުހައްމާ އަށް. ހޮވަންވީވެސް މުހައްމާ. ހުރިހައިވެސް އުއްމީދަކީ މިފަހަރު މުހައްމާ.

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މިއީ ކާކުގެ ލިޔުމެއް! ލިޔުންތެރިޔާގެ ނަން ލިޔުނުނަމަ ....

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

1 ވޯޓް ދީގެން މިސަރުކާރުގެ ފޮނިމީރުކަމެއް ނުފެންނާނެ، އެބޭފުޅާ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާނެކަމާއިމެދަކު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް. ފުރަތަމަ ޑީއާރުޕީ- ދެން ޖޭޕީ- ދެން އެމްޑީޕީ- ދެން ޑީއާރުޕީ- ދެން ޖޭޕި. ވޯޓް ޝާފިއު. ބަދަލުނާވާނެ ފިކުރު

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

މިސަރުކާރުގެ ފޮނިމީރުކަން ފެންނާނީ ނުވިކޭ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވާގެންނެވެ. ވޯޓް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝާފިއު

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިއު އަށް ވުރެއް ގަދައަށް ވިކޭނެ މީހަކު ނެތް. ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ. ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ޤާސިމް ދެވަނަ ބުރަށް ނުދިއުމުން ޕީޕީއެމް އާ އެންމެ އަވަހަށް ކޯލިޝަން ހަދައި ޔާމިނަށް ވެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްފެށީ މުހައްމާ. އޭނަގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން. މުހައްމާ އަކީ އިހްލާސްތެރިއެއް. ޝާފިއު އާއި އޭނާގެ ކެމްޕެއިން ޓީމަކީ އިހްލާސްތެރިން ކަމަކަށް ނުދެކެން.

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިޔު އަކީ ޕީ. ޕީ އެމް މެންބަރެއްވެސް ނޫން... ދެން ކިހިނެން ކިޔޭނީ ޕީ.ޕީ އެމް ކެޑިޑެޓެކޭ! ހައިރާންވެއްޖެ!

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިޢު އަކީ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަކަސް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަކަސް 100 އިންސައްތަ ނުހެވޭނެކަން. ހުރިހާ ފައިދާއެއް ތަކަންދޫ އަޙްމަދަށް. ހީވާ ގޮތުން މީ.. ޝާފިއު އަކީ ތަކަންދޫ އަހްމަދުގެ އެޖެންޓެއް. ލަދެއްވެސް ނުގަންނަނީ ތޯއްޗެ.

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓެއް ނުނެރޭ. ޝާފިޢު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލީ އަމިއްލަ އެދުމާއެކުގައި އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި. އެކީގައި ނިކުމެގެން އުޅެނީ ޕާޓީ ހަލާކުކުރާ މެމްބަރުން. އެގޮތުން، ތަކަންދޫ އަހުމަދުއާއެކުގައި މާލޭގައި އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށުގައި ތިބެގެން ޑީޅް ހެއްދެވި ބޭފުޅުން ޕާޓީ ހަލާކުކުރާ މެމްބަރުން.

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މުހައްމާ ހޮވާގެނެއް ތި ފޮނިމީރުކަމެއް ނުފެންނާނެ! ސަބަބަކީ މުހައްމާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްވާތީ! އޭނާއަށް ހަރަދުކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖްލިސް މެމްބަރެއް! ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝާފިއުއަށް ވޯޓްދެއްވާ..

– 21 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިޢު ކުރިން ހުންނެވީ އެމްޑީޕީ ގައި. މިހާރު ހުންނެވީ ޖޭޕީ ގައި. ދެން ބަދަލުވާނީ ޕީޕީއެމް އަށް. އެއީ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވާންވެގެން. ޕލސ ހަޖަމް. އެންޑް ވޯޓު 1

– 22 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ގުރޭޑް 9 އަކާ ހަމައަށް ކިޔަވާފަހުރި މީހަކު ހޮވާގެން ތިބުނާ ފޮނިމީރުކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޭގޭ، ކޯލިޝަން ޓިކެޓް ހޯދިގޮތާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ. (މިލިޔުމަކީ ވަރަށް ޒިމްމާދާރުކަން ކުޑަކޮން ޝާއިރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ލިޔުނުމީހެއވެސްނޭގޭ)

– 22 ފެބުރުއަރީ 2014 0

މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ނޫން ކޮއްމެމީހަކު ހޮވުނަސް އެއްމެ ރަގަނޅު، އެބޭފުޅާ އެމަގާމަށް ކުފޫހަމަވާ ކަމަކަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ.

– 22 ފެބުރުއަރީ 2014 0

މުހައްމާދަނީ ޕީޕީ އެމްއޭ ސަރުކާރޭ ރައީސޭ، ނާއިބް ރައީސޭ ވަޒީފާއޭ ކިޔާ ރައްޔިތުން އޮޅުވަލަމުން. މިކަން އިހަކައްދުވަހު ވާނީ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ބޭޒާރުވެފައި. ލަދުން ބޯހަލާކު؟

– 25 ފެބުރުއަރީ 2014 0