މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ދިއްދޫގައި އަމާންވެށި ހުޅުވައި އެތަނަށް 15 ކުއްޖަކު ބަދަލުކޮށްފި