ޚަބަރު

ތިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތަކަށް ވޯޓްލެވޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ!

ޑިޖިޓަލް ލައިސަންސް ކާޑު ވޯޓްލާން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ!

ކައުންސިލް ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހިންގާދޭން ޝައުގުވެރިވާ ބަޔަކުނުވުމުން އަލުން އިޢުލާންކުރަނީ

ތެޔޮވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޖިމްގެ ބޭސްމަންޓާއި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ޑާރކް އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ކަވަރޭޖް: އިހަވަންދޫއިން ކުރި ހޯދީ މުއިއްޒު

ވެލިއަޅަންޖެހޭ ލިސްޓް ކައުންސިލުން ހިއްސާނުކުރާކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެފި

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓް ޖެޓީ ބޭނުން ކުރަންފަށަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބުނުކަމަށްބުނެ ކައުންސިލުން ވެލި ދޫކުރަން ފަށަނީ

1 2 3 140