ޚަބަރު

ބޮޑު ބަދަލަކާއިއެކު، ކައުންސިލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތު ބައްދަލުވުން 22 ޖުލާގައި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ގައުމީ މުބާރާތުން ނަދުވާ އަދި ނަޞްރަތު ވަނަ ހޯދައިފި

އިހަވަންދޫގައި ޑައިލިސިސް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ނާޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

ބީ.ވީ.އައި.އެސް.އެމް ގެ ތައުރީފް އާރުޓީއެލް 109 އަށް

ބީ.ވީ.އައި.އެސް.އެމް އާއި އިހަވަންދޫގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

އެޗްއާރްއެފް ވޮލީ ލީގުގައި ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފި

އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓްގެ މަސައްކަތް 1.1 މިލިއަނަށް ބްރިލިއަންޓް ކުންފުންޏަށް

ހައްޖު އަދި އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

އިހަވަންދޫގައި އައު އައިސް ޕްލާންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް 3,000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފި

1 2 3 175