ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން  ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރީ، މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓާގައި ކައުންސިލުން ހިންގި ޙާއްސަ ހަރަކާތްތަކާއި، ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތައް އަދި ކައުންސިލްގެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ  މިމަހުގެ 14 ވަނަދުވަހުގެރޭ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.