ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވޮލީކޯޓު ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 44 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާ ވޮލީކޯޓު ނެގުމަށް ސަޕޯރޓަރުންގެ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 9:45 ގައި މިޚަބަރު ލިބިގެން އިހަވަންދޫ ޑޮޓުކޮމްގެ ނިއުސް ރިޕޯރޓަރުން ހުރަވީ ދަނޑުގައި ހުރި ވޮލީކޯޓު ސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު، ވޮލީކޯޓުގެ އުތުރުން އަތުރާފައިހުރި ބައެއް އިސްތިހާރު ބެނާތައް ނަގާފައި ވާއިރު ކޯޓުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ކަނުގެ ޓޭޕުފަށްވެސް ވަނީ ނައްޓާލާފައެވެ.

އަދި މިސަރަހައްދުގައި ދެޖިންސްގެ ގިނަބަޔަކު ތިބިއިރު، އިސްތިހާރު ބެނާތައް ގެންދިއުމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާތަން ފެނިފައިވަނީ އެންމެ މީހެކެވެ. އެއްވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ކޯޓަށް ގެއްލުން ނުދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމުން ދިޔަތަން ފެނިފައި ވެއެވެ. 10:00 ހާއިރު ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނާއި ބައެއް މީހުން އައިސް އެތަނުގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އިސްތިހާރު ބެނާތައް ނެގުން ހުއްޓުވާލައި ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ދިއްލާފައިވާ ލައިޓު ނިއްވާލައި އެސަރަހައްދުން މީހުން ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ވޮލީމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ 3 ވަނަ މެޗުގައި ރެފުރީންގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ކަމަށްބުނެ ބައެއް ސަޕޯރޓަރުން މިފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުދިނުމަށް ސަޕޯރޓަރުންނަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ކުލަބުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.