ފައިނަލް މެޗުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް އިހަވަންދޫ.ކޮމްއިން

މުޙައްމަދު އިމްރާން

ހއ.އިހަވަންދޫ މިމަހުގެ 3 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ 44 ވަނަ އަންހެނުންގެ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖު އިހަވަންދޫ.ކޮމްއިން ވަގުތުން، އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށް އިހަވަންދޫ.ކޮމްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި ކުޅުމަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ މިމެޗުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް އިހަވަންދޫ.ކޮމް ގެ ފަރާތުން ގެނެސްދިނުމަށް، ނިންމެވީ އިހަވަންދޫ.ކޮމް އަކީ، ރަށުގެ ގިނަބަޔަކު އެވެބްސައިޓަކަށް އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ ވެބްސައިޓަށް ވެފައި، އިހަވަންދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިހަވަންދޫއިން ބޭރުގައި މިވަގުތު ތިބީތީއާއި، އިހަވަންދޫގެ ޓީމެއް މިމެޗުގައި އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރާއިރު، ވަގުތުން ވަގުތަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެމައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާތީކަމުގައި، އިހަވަންދޫ.ކޮމްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުމެޗު، (ފައިނަލްމެޗު) އޮންނާނީ، މިއަދުގެ ހަވީރު 4:30 ގައެވެ. އަދި މިމެޗުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް މަދުވެގެން ކޮންމެ 10 މިނިޓަކުން އެއްފަހު އިހަވަންދޫ.ކޮމްއިން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.