Banner Image Description

44 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ވަނަތައް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

44 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ވަނަތައް

މުބާރާތުގެ ފެއަރ ޕުލޭޓީމް

ޕޯލސްޓަރ

އެންމެ މޮޅު ކޯޗް

މުޙައްމަދު ނަދީމް. ޕޮލިސްކުލަބު

އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ

އައިޝަތު ލުބުނާ. އިމަގު ޖ. 5

21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

އައިޝަތު މާޖިދާ. އިމަގު ޖ.10

ފެއަރޕުލޭ ކުޅުންތެރިޔާ

ފާތިމަތު ސަމާހު. މުރައިދޫ އެކުވެރިންގެ ރޫހު. ޖ. 17

އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ

އަބުރަހަމް މިނިމޯލް. ޕޮލިސްކުލަބު ޖ. 5

އެންމެ މޮޅު ލިބަރޯ

މުއީނާ ހަސަން. ޕޮލިސް ކުލަބު ޖ.11

އެންމެ މޮޅު ބުލޮކަރ

ލީލާ ހަމީދު. ޕޮލިސް ކުލަބު. ޖ.9

އެންމެ މޮޅު ޑިގަރ

އެރިކާ އެންޑަރސަން. ޕޯލސްޓަރ. ޖ. 12

އެންމެ މޮޅު ސްޕައިކަރ

ތަރުއާ އަންނިކާ. އިމަގު ޖ. 13

އެންމެ މޮޅު ސެޓަރ

ސުހާނާ އަހުމަދު. ޕޮލިސް ކުލަބު ޖ.10

އެންމެ މޮޅު ސާރވަރ

ނަސްރާ އިބުރާހިމް. ޕޯލްސްޓަރ ޖ. 4

3 ވަނަ ޓީމް

ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ

2 ވަނަ ޓީމް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު)

ޗެމްޕިއަން ޓީމް

ޕޮލިސް ކުލަބު