Banner Image Description

މައިކަޕް 2012 ގެ ގުރުލުން މިރޭ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

އިހަވަންދޫ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބާއި ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބާނީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ (މުހައްމާ) އާ ގުޅިގެން ބާއްވާ 6 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2012 ގެ ގުރުލުން މިރޭ އޮންނާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

[AD]

އެކުލަބުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 10 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ގުރުލުން އޮންނާނީ މިރޭ 9:00 ގައި އިހަވަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ގައެވެ.

2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަކީ:

1. ނަފްސު ވަޔަށް ކެހޭ

2. އެސް.އާރު ހީވެސްނުކުރާތި ޑަރކް ޕޮއިންޓް

3. މާރަންދޫ ޔޫތް ސޮސައިޓީ

4. އިރުވެލި ފުޓުބޯލް ޓީމު

5. ދޮންމަނިކު

6. ޖަންގަލް ޑަރކް ޕޮއިންޓް ނުވިކޭނަން

7. އެން.ވީ.ކޭ ޕްލަސް

8. ހީވެސްނުވޭ

9. ކުޅިމަގު

10. އައި ކުލަބު

ޑިސެމްބަރ 20 ން ޑިސެމްބަރ 31 ށް އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއަހަރުގެ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން “އެފްސީ ދަނބުކުރި” ބައިވެރިވެފައި ނުވާއިރު ފަހުގެ ރަނަރަޕް “ނަފްސު ވަޔަށް ކެހޭ” އަދި 4 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން “މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ” މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ