ޝޮޕް މޯރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ އައިކޭމްޕެއް އިހަވަންދޫގައި

އަޙުމަދު ނަސީމް

ސްރީލަންކާގެ އައިކްލިނިކެއް ކަމުގައިވާ [ޝޮޕްމޯ އޮޕްޓިކަލްސް] އިން މިމަހު 19 އިން 20 އަށް އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އައިކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވ ޝޮޕްމޯ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާގޮތުގައި އެ ކުލިނިކުން ލޮލުގެ ނަންބަރު ހިލޭ ނަގައިދިނުމާއި، އައިނު ހައްދައިދިނުމާއި، ދުނިގަނޑު ބަދަލުކޮށްދިނުމާއި އަދި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެއެވެ.

އެ ކުލިނިކުގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވާނީ ޑިސެމްބަރު 19 އަދި 20 މި ދެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް އަދި ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

މިކްލިނިކަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ޑޮކްޓަރުން މަރުކަޒުގައި ބައްލަވާ ގަޑިތަކުގައި މަރުކަޒަށް ދުރުވެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ސޮޕް މޯރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ފަރާތުން އެދިލައްވައެވެ.