އިހަވަންދޫ ގެތަކަށް ކަރަންޓު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން އެބަދޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ރޭ 10:30 ހާ އިރުން ފެށިގެން އިހަވަންދޫގެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ. އަޕަރނޯތު ޔޫޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑުގެ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗްގެ އެސިސްޓެންޓު މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަޝީދު މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ރެއިން ފެށިގެން ރަށުގެ ގެތަަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމުގައި ދަތިވެފައިވަނީ ކަރަންޓު އޯވާލޯޑުވެ ކަރަންޓު ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔަ 2 ޖަނެރޓަރުގެ ތެރެއިން 1 ޖަނެރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ހާމަކުރެއްވިގޮތުުގައި މިހާރު ކަރަންޓު ދެމުން އެދަނީ 160 ކިލޯ ވޯޓުގެ ޖަނަރޭޓަރަކުން އެކަނި ކަމަށް ވާތީ އެޖަނެރޭޓަރުން ރަށުގެ ހުރިހާ ގެތަކަށް އެއްފަހަރާ ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ 2 ގަޑިއިރުން 2 ގަޑިއިރުން ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދާނެއެވެ.

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް 4 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.