Banner Image Description

ކޯލާވާޓަރު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ 2 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކޯލާވާޓަރު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ 2 މީހަކު ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ރޭ 10:00 ހާއިރު ފުނަދޫ ދަށްފަޅު ސަރަހައްދު ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދަނިކޮށް އެސަރަހައްދުގައި އެހެލާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގެ ތެރޭގައި މި ދެމީހުން ތިއްބައި ފެނިގެންނެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮންބައެއްކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު އެދެމީހުންނަކީ 20 އަހަރާއި 23 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް މި ދެމީހުން ތިބި ލޯންޗުތެރެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އޮޑި ކޮލޯން ކޯލާވަރޓަރު ފުޅިއަކާއި 500 އެމް.އެލްގެން    ހުރި ލައިފް ފުޅިއަކާއި ބިއްލޫރި ތައްޓެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ. މީގެއިތުރުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި އެއްކޮށްފައި ހުރި ސިނގިރެޓް ކުޑިތަކެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ.