ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި ހއ. މޮޅަދޫ ބޭރުގައި އަޅައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރެކްރިއޭޝަނަލް ކަނދުފަތި ހއ. މޮޅަދޫ އިރުމަތީ ބިތުގައި  މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫގެ އިރުމަތީ ބިތުން  3 މޭލު ބޭރުގައި މިއަދު ހެނދުނު އެޅި މި ކަނދުފައްޗަކީ ރާއްޖޭގައި ސްޕޯރޓްސް ފިޝިންގ އަށާއި ވަދުމަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެޅި ފުރަތަމަ ކަނދުފައްޗެވެ.

ކަނދުފަތި އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު އާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޞަބާޙު އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މި ކަނދުފަތި އެޅި ވަގުތު އެ ދޯނީގައި ހުންނަވައިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަދާ ދިއުމަށާއި، ކުދި ދޯނި، ޑިންގީ ތަކުގަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ބޮއެއް ކަމަށެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ފުށޮޅުގައި އަޅާ ވަދުމަސްވެރިކަމުގެ ބޮއި ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ރަށްރަށުގެ ކައިރީ ވަދުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާދިނުންކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ މިބޮއިތަކުގެ ސަބަބުން ފަރުމަސްވެރިން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ކަނދުފަތިތައް ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން ކަނދުފަތިތައް އަޅާނެ ސަރަހައްދުތައް ފާހަގަކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ ތަނަވަސްކުރި މިންވަރަކުން ވީހާވެސް ގިނަ ކަނދުފަތު އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް އަޅާ ކަނދުފަތިތައް އަޅަނީ އަތޮޅު ދުނިން ފެށިގެން 12 މޭލާއި 16 މޭލާ ދެމެދުގައެވެ.