Banner Image Description

އިހަވަންދޫއަށް ބަނދަރު ކޮށްފައިވާ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ފަރިވަޅު އަރުވައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޖަމިއްޔާގެ މަސްވެރިންގެ ގޮފިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި އިހަވަންދޫގެ ބަނދަރުގައި ބަނދަރުކޮށްފައިވާ ދޯނި ފަހަރާއި ރަށު ބޭރުގައި އެން ދެމުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ މަސްވެރި އުޅަނދުތަކަށް ފަރިވަޅު އަރުވާފައި ވެއެވެ.

މިގޮތުން އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ޖުމުލް 18 ފަރިވަޅު އަރުވާފައެވެ. އިހަވަންދޫ ކައިރިން ރަށްބޭރުން 4 އުޅަނދަކަށް ފަރިވަޅު އަރުވާފައިވާއިރު، ކޯސްޓުގާޑުގެ އުޅަނދެއް ކަމަށްވާ ޝަހީދު އަލީ ކޯސްޓުގާޑަށް ވެސް ފަރިވަޅެއް އަރުވާފައި ވެއެވެ. އަދި އިހަވަންދޫ އައިސްޕުލާންޓަށްވެސް ފަރުވަޅެއް އަރުވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އިމަގުޖަމިއްޔާއިން މައިގަނޑު ފަސް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައިމަސްވެރިންނަށް ހާއްސަ ފަރިވަޅު އެރުވުމުގެ އިތުރުން، މަސްވެރި ކަނބަލުންގެ ރޯނު ވެށުން / ފަންގިވިނުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމާއި، ކަނބަލުންގެ ތަޖުރިބާ މަސްދަތުރެއް ބޭއްވުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން މަސް ރޭހެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިމަގު ޖަމިއްޔާއަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިހަވަންދޫގެ ވަރަށް ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިންގުމުގައި ޝާމިލްވާ ޖަމިއްޔާއެވެ. އެ ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ހިނގާ 2021 ވަނަ އަހަރު އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް 25 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ.