Banner Image Description

އިމަގު ޖަމިއްޔާއަކީ އިހަވަންދޫގެ އުދަރެހަށްއެރި ހަނދެއް, ޒާހިރު

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއަކީ އިހަވަންދޫގެ އުދަރެހަށްއެރި ސާދަ ފަނަރަ ވިލޭރޭގެ ހަދެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވާކަމަށް ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އިމަގު ޖަމިއްޔާއަށް ރިހި ހިދުމަތުގެ ޤައުމީ ހިއްވަރު އެވޯޑް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި ، މިރޭ އިހަވަންދޫ އޯޕަން ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާއަށް އިމަގު ޖަމިއްޔާ އެގޮތަށް ސިފަވަނީ، އެތައް ރޮނގަކުން ގިނަހިދުމަތްތަކެއް ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރު ތެރޭ އިމަގު ޖަމިއްޔާ ކުރަމުން ދާތީކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 25 އަހަރު ޙިދުމަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، ވިދާޅުވެ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށްގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށާއި އެބޭފުޅާވެސް އެކަން ތަޖްރިބާ ކުރައްވަން ޖެހުނު ކަމުގައެވެ.

ޒާހިރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ރައީސްކަން މޫސާ އަލީ ކުރާތީ އޭނާއަށް ވަރަށް މަންފާއާއި ލާބަލިބޭނެ ކަމަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީކުރާ ކަމުގައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކްލަބް ޕޯލްސްޓާގެ ރައީސްކަން މުހައްމަދު ސުޖާއު ކުރާތީ އޭނާއަށް ނުހަނު މަންފާއާއި ލާބަ ލިބޭނެކަމަށްވެސް ބައެއްފަރާތްތަކުން ހީކުރާކަމަށް ޒާހިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ދޮގުކުރައްވައި ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ގިނަފަހަރަށް އިޖްތިމާއި ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހޭދަކުރަންޖެހެނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ކަމުގައެވެ.


މިރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ އެކި ދައުރުތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓާގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެޖަމިއްޔާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ، ހއ. އިހަވަންދޫ ދޯދި އަލްމަރުޙޫމް އަބޫބަކުރު މުހައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި 30 ސިކުންތުގެ ސްކޫތެއް ގެނެސްފައެވެ.

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު، މިއަހަރުވަނީ އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ހާސިލްކޮށްފައެވެ. މި އިނާމް އެޖަމިއްޔާއާއި ހަވާލުކުރީ މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. މިރޭގެ ޙަފްލާޔާއަކީ އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ 25 އަހަރުވީ ހިދުމަތުގެ އަގު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަޒަންކޮށްފައިވާތީ، އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރުންނާއި ރަށުގެވެރިން އެކުވެލައި އެކަން ފާގަކުރަށްބޭއްވި ހަފުލާއެކެވެ.