ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. ހޯރަފުށީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވެސް ޓުރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވުނު މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓުރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕުލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފުރާ ސްޓުރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީސީއޯ އާދަމް އާޒިމް އެވެ.

ހަމިލިޔަން ތިންލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ ތިރީސް ނުވަލާރިއަށް އެމްޓީސީސީއަށް ހަވާލުކުރެވުނު މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހޯރަފުށީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން  50 މީޓަރުގެ 5 ގުރޮއިންއާއި، 30 މީޓަރުގެ 1 ގުރޮއިން ޤާއިމުކޮށް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރާނެ އެވެ. އެމްޓީސީސީއަށް މިމަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މަސައްކަތަށް 75 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.