އާރުޓީއެލް ދަތުރުތަކުގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

ހއ އަތޮޅެތެރޭގައި އަދި ހއ އިން ހދ އަތޮޅަށް ކުރާދަތުރުތަކަށް ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) ފެރީގެ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. “ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް” (އާރުޓީއެލް) ގެ ދަތުރުތައް ހއ އަތޮޅުގައި ފަށާފައިވަނީ ޖޫންމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިމަހުގެ 2 އާހަމަޔަށް އަގެއް ނުނުގައި ދަތުރުކުރާއިރު އަގުނަގައިގެން ދަތުރުތައް ފަށާނީ މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.

އެމްޓީސީސީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އިހަވަންދޫއިން ކުޅުދޫފުއްޓަށް ދަތުރުކޮށްދެނީ ކޮޅަކަށް 150ރ އަށެވެ. އިހަވަންދޫއިން ދިއްދޫއަށް 70ރ އަށް ކޮޅަކަށް ދަތުރުކުރެވޭއިރު 2 ކޮޅަށް ޓިކެޓްނަގާނަމަ ދައްކަންޖެހޭނީ 130ރ އެވެ. ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއިއެކު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓް ނަގަންޖެހޭނީ އޮންލަން ކޮށެވެ. https://rtl.mv އަދި އެންރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް އެޕްލިކޭޝަނެއް އެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިންވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.

ދެކޮޅުދަތުރު

އެއްކޮޅު ދަތުރު

ދަތުރު ނިންމާ ރަށް

ދަތުރު ފަށާ ރަށް

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

300

150

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ހއ. އިހަވަންދޫ / ހުވަރަފުށި

280

140

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ހއ. ދިއްދޫ

280

130

ހދ. ހަނިމާދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

280

130

ހއ. ދިއްދޫ

ހދ. ހަނިމާދޫ

300

150

ހއ. އިހަވަންދޫ / ހުވަރަފުށި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

280

140

ހއ. ދިއްދޫ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ދެކޮޅުދަތުރު

އެއްކޮޅު ދަތުރު

ދަތުރު ނިންމާ ރަށް

ދަތުރު ފަށާ ރަށް

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

65

35

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ބާރަށް

65

35

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ބާރަށް

90

50

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ބާރަށް

90

50

ހއ. އުތީމު

ހއ. ބާރަށް

120

65

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ބާރަށް

120

65

ހއ. ކެލާ

ހއ. ބާރަށް

130

70

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ބާރަށް

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ބާރަށް

180

100

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ބާރަށް

180

100

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ބާރަށް

225

125

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ބާރަށް

225

125

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ބާރަށް

225

125

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ބާރަށް

65

35

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ދިއްދޫ

65

35

ހއ. އުތީމު

ހއ. ދިއްދޫ

65

35

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

90

50

ހއ. ކެލާ

ހއ. ދިއްދޫ

120

65

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ދިއްދޫ

120

65

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

120

65

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

120

65

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

120

65

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

130

70

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ދިއްދޫ

130

70

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ދިއްދޫ

180

100

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ދިއްދޫ

180

100

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ދިއްދޫ

65

35

ހއ. ކެލާ

ހއ. ފިއްލަދޫ

65

35

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

65

35

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ފިއްލަދޫ

90

50

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ފިއްލަދޫ

120

65

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

120

65

ހއ. އުތީމު

ހއ. ފިއްލަދޫ

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

180

100

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

180

100

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

180

100

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ފިއްލަދޫ

225

125

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ފިއްލަދޫ

225

125

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ފިއްލަދޫ

225

125

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ފިއްލަދޫ

65

35

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

120

65

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

120

65

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ހުވަރަފުށި

120

65

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ހުވަރަފުށި

120

65

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

120

65

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

130

70

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

180

100

ހއ. އުތީމު

ހއ. ހުވަރަފުށި

180

100

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ހުވަރަފުށި

180

100

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

180

100

ހއ. ކެލާ

ހއ. ހުވަރަފުށި

225

125

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ހުވަރަފުށި

225

125

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ހުވަރަފުށި

65

35

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. އިހަވަންދޫ

90

50

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

90

50

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

90

50

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

120

65

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. އިހަވަންދޫ

120

65

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. އިހަވަންދޫ

130

70

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

130

70

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

130

70

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. އިހަވަންދޫ

180

100

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

180

100

ހއ. ކެލާ

ހއ. އިހަވަންދޫ

180

100

ހއ. ބާރަށް

ހއ. އިހަވަންދޫ

180

100

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫ

65

35

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ކެލާ

90

50

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ކެލާ

90

50

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ކެލާ

90

50

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ކެލާ

120

65

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ކެލާ

120

65

ހއ. އުތީމު

ހއ. ކެލާ

130

70

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ކެލާ

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ކެލާ

180

100

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ކެލާ

180

100

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ކެލާ

180

100

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ކެލާ

180

100

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ކެލާ

225

125

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ކެލާ

65

35

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

90

50

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

120

65

ހއ. އުތީމު

ހއ. މާރަންދޫ

120

65

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

120

65

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. މާރަންދޫ

120

65

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. ބާރަށް

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. ކެލާ

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. މާރަންދޫ

130

70

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. މާރަންދޫ

90

50

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

90

50

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. މޮޅަދޫ

120

65

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. މޮޅަދޫ

120

65

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. މޮޅަދޫ

120

65

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

120

65

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

130

70

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

130

70

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. މޮޅަދޫ

130

70

ހއ. އުތީމު

ހއ. މޮޅަދޫ

130

70

ހއ. ކެލާ

ހއ. މޮޅަދޫ

130

70

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

180

100

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. މޮޅަދޫ

180

100

ހއ. ބާރަށް

ހއ. މޮޅަދޫ

65

35

ހއ. ބާރަށް

ހއ. މުރައިދޫ

65

35

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. މުރައިދޫ

65

35

ހއ. އުތީމު

ހއ. މުރައިދޫ

65

35

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

65

35

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

90

50

ހއ. ކެލާ

ހއ. މުރައިދޫ

130

70

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

130

70

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

180

100

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. މުރައިދޫ

180

100

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. މުރައިދޫ

180

100

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. މުރައިދޫ

225

125

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. މުރައިދޫ

65

35

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

90

50

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

120

65

ހއ. އުތީމު

ހއ. ތަކަންދޫ

120

65

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

120

65

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ތަކަންދޫ

130

70

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

130

70

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ތަކަންދޫ

130

70

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

130

70

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ތަކަންދޫ

130

70

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ތަކަންދޫ

180

100

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ތަކަންދޫ

180

100

ހއ. ކެލާ

ހއ. ތަކަންދޫ

180

100

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ތަކަންދޫ

65

35

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ތުރާކުނު

120

65

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

120

65

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ތުރާކުނު

120

65

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

180

100

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

180

100

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

180

100

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. ތުރާކުނު

180

100

ހއ. އުތީމު

ހއ. ތުރާކުނު

225

125

ހއ. ކެލާ

ހއ. ތުރާކުނު

225

125

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

225

125

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ތުރާކުނު

225

125

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ތުރާކުނު

65

35

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. އުލިގަމު

90

50

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. އުލިގަމު

120

65

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. އުލިގަމު

120

65

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. އުލިގަމު

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. އުލިގަމު

130

70

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. އުލިގަމު

180

100

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އުލިގަމު

180

100

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. އުލިގަމު

180

100

ހއ. އުތީމު

ހއ. އުލިގަމު

180

100

ހއ. ކެލާ

ހއ. އުލިގަމު

180

100

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. އުލިގަމު

225

125

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. އުލިގަމު

225

125

ހއ. ބާރަށް

ހއ. އުލިގަމު

65

35

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. އުތީމު

65

35

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. އުތީމު

90

50

ހއ. ވަށަފަރު

ހއ. އުތީމު

90

50

ހއ. ބާރަށް

ހއ. އުތީމު

120

65

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. އުތީމު

120

65

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. އުތީމު

120

65

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. އުތީމު

120

65

ހއ. ކެލާ

ހއ. އުތީމު

130

70

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. އުތީމު

130

70

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. އުތީމު

180

100

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. އުތީމު

180

100

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. އުތީމު

180

100

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. އުތީމު

65

35

ހއ. ދިއްދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

65

35

ހއ. މުރައިދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

90

50

ހއ. ކެލާ

ހއ. ވަށަފަރު

90

50

ހއ. އުތީމު

ހއ. ވަށަފަރު

90

50

ހއ. ފިއްލަދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

90

50

ހއ. ބާރަށް

ހއ. ވަށަފަރު

130

70

ހއ. މާރަންދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

130

70

ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

130

70

ހއ. މޮޅަދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

130

70

ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ވަށަފަރު

180

100

ހއ. ހުވަރަފުށި

ހއ. ވަށަފަރު

180

100

ހއ. އުލިގަމު

ހއ. ވަށަފަރު

180

100

ހއ. ތުރާކުނު

ހއ. ވަށަފަރު