Banner Image Description

އޮމެގާ އިމަގު މަސްރޭސް މިމަހު 16 ގައި

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގު ގުޅުން “އިމަގު” ޖަމިއްޔާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ، އޮމެގާ އިމަގު މަސްރޭސް 2022 މިމަހުގެ 16 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 އިން ފެށިގެން 21:30 އަށެވެ.

އިމަގު ޖަމިއްޔާއިންވަނީ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު 15 ޑިސެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 20:00 އާއި ހަމަޔަށް އިތުރު ކޮށްފައެވެ. “އޮމެގަރ އިމަގު މަސްރޭސް 2021” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި އިމަގު މަސްވެރިންގެ ގޮފިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށާއި މަސްވެރިކަމަށް ލޯބި ކުރާ ޒުވާނުންނާއި ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މިއީ މަސްވެރިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި “ސްޕޯޓްސް ފިޝިންގ” ގެ ރޫޙް އާލާކޮށް، ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކަން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ރަށުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި ވަތަނީ ރޫޙް އާލާކޮށްދިރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

މި މަސްރޭހުގައި އިހަވަންދުއަށް ނިސްބަތްވާ އިހަވަންދޫގެ ރަށްވެހިންގެ އިތުރުން އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ، އާއްމު ފަރުދުންނަށާއި ފަރާތްތަކަށާއި އިހަވަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށާއި އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރި އުޅަނދު ފަހަރަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. މަސްރޭހުގެ ޓީމު ލިސްޓްގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް މަދުވެގެން 5 އަދި ގިނަވެގެން 20 މީހުން ކައްޕިއާއި ނުލާ ހިމެނިދާނެކަމަށް، މަސްރޭސްގެ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިމުބާރާތުން އެއް ވަނަ ޓީމަށް 5000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ދެވަނަ ޓީމަށް 2000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބަރު މަސް ބާނާ މީހާއާއި އެންމެ ގިނަ މަސް ބާނާ މީހާ ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ބޭއްވި މަސްރޭސް ކާމިޔާބުކުރީ “ތިޔަފެން” ޓީމެވެ. އެޓީމުން 79.76 ކިލޯގެ މަސްބާނާފައި ވާއިރު ދެވަނައަށް ދިޔަ “ލިނަގަޒިޔޯ” ޓީމުންވަނީ 67.40 ކިލޯގެ މަސް ބާނާފައެވެ. އެންމެ ބަރު މަސް ބޭނިފަރާތަށް ހޮވުނީ ބޮން ސާވިސް ޓީމްގެ އަބުދުކް ރަޝީދު، ނަޔާޑޭޒީއެވެ. އަބުދުލް ރަޝީދު ބޭނި މަހުގައި 9 ކިލޯ ހުއްޓެވެ. އެންމެ ގިނަ މަސް ބޭނީ މާރެހާ ޓީމްގެ، ނަދީމްއެވެ. ނަދީމް ވަނީ 63 މަސް ބާނާފައެވެ. އެފަހަރުގެ މަސް ރޭހުގައި 15 ޓީމެއް ބައިވެރިވިއެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިމަގުޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިންގެ ހަވީރަކާއި، މަސްވެރިންގެ ސައްލާގެ އިތުރުން އެވާޑް ނައިޓެއް ބޭއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.