Banner Image Description

ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަނީ

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

މިއަހަރުގެ އަލްހާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް، އިހަވަންދޫގެ އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ދެ ޖަމިއްޔާކަމަށްވާ ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރ އަދި އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރގެ ރައީސް މުހައްމަދު ސުޖާއު މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި އެޖަމިއްޔާއިން މިއަހަރުގެ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ފަށާނީ ޢީދު ނަމާދަށްފަހު އޮންނަ ޢީދު ސައިންނެވެ. މިއީ އެކްލަބުން ކޮންމެ އީދަކާ ދިމާކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދަމުން އަންނަ ހަރަކާތެކެވެ. އެއަށްފަހު ފެންޖެހުމުހެ ހަރަކާތާއި ޢީދު ހަދިޔާބެހުން އޮންނާނެކަމަށާއި މީގެއިތުރުން އަތިރިމަތީ ކުރިޔަށްގެންދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުވެސް އޮންނާނެކަމަށް ސުޖާއު މައުލޫމާތުދެއްވިއެވެ.

އަހަރުތަކަކަށް މެދުކެނޑުމަށްފަހު، އެންމެ ވަރުގަދަ މީހާ ހޮވާ، “ވީރު” މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވަން ޢިއުލާންކޮށްފައި ވާއިރު، މިފަހަކަށްއައިސް ޢީދުގައި އެންމެ ފޯރިނަގާ ވާދެމުމުގެ މުބާރާތްވެސް މިއަހަރު ކްލަބް ޕޯލްސްޓަރއިން ކުރިޔަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އިމަގު ޖަމިއްޔާއިންވެސް ޢީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ޢީދު ނަމާދަށްފަހު އަސަރީ ސައިފޮދުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި، ބޮޑެތި މީހުންގެ ހަވީރުގެ އިތުރުން އާއިލީ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެއެވެ. އިމަގު ޢީދު ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެ ތަފާތުކަމަކަށް މިފަހަރު އޮތީ ބިރުވެރި ހޮހޮޅައެވެ. އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ނިންމާލާނީ ފޯރިގަދަ މާލި ޕެރޭޑުންނެވެ.

ދެ ޖަމިއްޔާއިންވެސް އާނމުކޮށް ޢީދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ސްޓޭޝޯ މިއަހަރު އަދި ބާއްވާނެކަން ޔަޤީނެއްނޫނެވެ. ޕޯލްސްޓަރގެ ރައީސް ސުޖާއު މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެޖަމިއްޔާއިންދަނީ ސްޓޭޖްޝޯ ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެކަން ފައިނަލް ނުވެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން “ވީރު” ގެ ނަމުގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުބާރާތުގެތެރެއިން. ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ.ކޮމް