ޕޯލްސްޓަރގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރއިން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވޮލީމުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ދެވަނަ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތައް ނިމި ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެކުލަބުން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

މިމުބާރާތަކީ 44 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަނާއި އިމަގު އަދި ސީ.ޕީ.އެސް އާ ގުޅިގެން ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވޮލީ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައާއި އިހަވަންދޫގައި ވޮލީކުޅޭ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމާއި އެކު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެއްކަމަށް ޕޯލްސްޓަރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ޕޯލްސްޓަރ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިހަވަންދޫގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 10 އޮކްޓޯބަރ ވާ ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ 2012 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ޓީމަކަށް -/1500 ރުފިޔާ އަދި ދެވަނަ ޓީމަކަށް -/750 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މިމުބާރާތް ކުރިއަށް މިގެންދަނީ މަނަފަރު ރިޒޯޓުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި އެކުގައި ކަމަށް ޕޯލްސްޓަރ އިން ހާމަކުރެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމާއި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އިން ޑައުންލޯޑުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕޯލްސްޓަރ އިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.