ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި އިޚުމާލުވެފައި ވާކަމަށް ބުނެ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ނެރެފިއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ) ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހއ. އިހަވަންދޫ، އުޑުވިލާގެ / މުޙައްމަދު އިބުރާހިމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އަދާކުރަމުން ދާ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެތަކެއް ޝަކުވާތަކެއް އެކައުންސިލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ދަށުން އޭނާއާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންވެސް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކުރެވި، އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އަހުލާޤު ގޯސްވެ އެކަން އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށްފެނި އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ޤަރާރުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 4 މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ސޮއި ނުކުރައްވާ ހަމަ އެކަނި ކައުންސިލަރަކަށް ހުންނެވީ ކައުންސިލަރު މުޙައްމަދު ސިރާޖު އެވެ. މިއަދު ނެރެފައިވާ މިޤަރާރުގައި ވާ ގޮތުގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މެދު އުފުލުނު ޝަކުވާތައް ބަލައި އެކަމުގެ މައްޗަށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ވާ ކަމަށާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޢަމަލުތަގެ މައްޗަށް ތަހުޤީގު ހިންގި އިރު، ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާއި ދުވެލި މިޝްރާބުކުރެވި، ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާނެ އިންސާނީ ވަސީލަތާއި އިދާރީ ވިއުގާގެ މޭސްތިރިއަކީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަމަށް ވީހިނދުވެސް، ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުން ތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅު ހަދައި، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަށާއި ކައުންސިލަށް ނުސީދާ ގޮތުންނާއި ސީދާ ގޮތުން ތަފާތު ޖެއްސުންތަކާއި ގޯނާތައް ކުރަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ލަފާގެ މަތިން ނޫނީ ކޮއްގެން ނުވާނޭ އެތައްކަމެއް ކައުންސިލަށް އެނގުމަކާ ނުލައި އަދި ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރުގައި ވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެއްވެސް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައިވެސް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ 4 ސަފުޙާގެ މިޤަރާރު ނިއްމާލަމުން ލިޔެފައި ވަނީ މުޙައްމަދު އިބުރާހިމުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޣައިރު ޤާނޫނީ  ޢަމަލުތައް ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ މުޢައްސަސާތަކަށް ހުށައެޅި އެ މުއައްސަސާތަކުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޒީފާއަށް ނެރުމަކީ ކައުންސިލަށާއި އިހަވަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް އިޢާދަ ނުކުރެވޭނެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑެތި ތަކްލީފްތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރުގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.  އަދި މިކަމަކީ އެ ކައުންސިލްގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުން ހުއްޓިދާނެ ފަދަ ކަމަކަށް ވެދާނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށްޓަކައި އެކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެމުއައްސަސާ ތަކުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން، ކައުންސިލުން ފޯރުކޮއްދޭ ހިދުމަތެއް އާއްމު ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިގަތުމަށް ނޫން ގޮތަކަށް، މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށާއި އެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރެ އަށް ވަނުން މަނާކޮށް، އަދި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްވެސް މުދަލެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއްގައި އަތްލައި ހެދުން ވެސް މަނާކުރުމަށް، މިހިނދުން ފެށިގެން ކައުންސިލުން އިޤުރާރު ވާކަމަށެވެ.