އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަށް ހޮވިފައި ވަނީ:

4- ރަޝީދާ ޙަސަން. އަތަމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (375)

3- ޚަސީބަތު ސާނިޔާ. ސީސަންގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (338)

14- ޢާއިޝަތު ސަނާ. އަތަގަސްދޮށުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (337)

2- ރުޤިއްޔާ ޙަސަން. ބޮކަރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (309)

10- އާމިނަތު ފަވާޒާ. ޗާންދަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ (302)

6- ޒުހުރާ ޢަބުދުﷲ. ޒަމާނީވިލާ ހއ. އިހަވަންދޫ (298)

12- ޙަލީމަތު މޫސާ. ސިތާރާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (288)

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި އިހަވަންދޫން ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

1- އާރިފާ ޙަސަން. ޕިންކްރޯސް ހއ. އިހަވަންދޫ (228)

2- ރުޤިއްޔާ ޙަސަން. ބޮކަރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (309)

3- ޚަސީބަތު ސާނިޔާ. ސީސަންގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (338)

4- ރަޝީދާ ޙަސަން. އަތަމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (375)

5- ސާދާ އައްބާސް. ހުވަނދުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (256)

6- ޒުހުރާ ޢަބުދުﷲ. ޒަމާނީވިލާ ހއ. އިހަވަންދޫ (298)

7- މުނީރާ ޢަބުދުއްލަތީފް. ކުރިފަސް ހއ. އިހަވަންދޫ (271)

8- ރުޤިއްޔާ މޫސާ. ދަނބުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (277)

9- ސަޢީދާ އާދަމް. ލަކްސަމީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (234)

10- އާމިނަތު ފަވާޒާ. ޗާންދަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ (302)

11- މަޖުދާ އާދަމް. ރަންދޯދި ހއ. އިހަވަންދޫ (233)

12- ޙަލީމަތު މޫސާ. ސިތާރާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (288)

13- ޝަހުމާ މޫސާ. ހަނދުވަރީނާޒް ހއ. އިހަވަންދޫ (237)

14- ޢާއިޝަތު ސަނާ. އަތަގަސްދޮށުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (337)

**********************************************************

[23:12] އެއްނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާވެސް އިޢުލާނު ކޮށްފި. މިފޮށިން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

1- އާރިފާ ޙަސަން. ޕިންކްރޯސް ހއ. އިހަވަންދޫ (117)

2- ރުޤިއްޔާ ޙަސަން. ބޮކަރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (126)

3- ޚަސީބަތު ސާނިޔާ. ސީސަންގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (135)

4- ރަޝީދާ ޙަސަން. އަތަމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (152)

5- ސާދާ އައްބާސް. ހުވަނދުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (140)

6- ޒުހުރާ ޢަބުދުﷲ. ޒަމާނީވިލާ ހއ. އިހަވަންދޫ (100)

7- މުނީރާ ޢަބުދުއްލަތީފް. ކުރިފަސް ހއ. އިހަވަންދޫ (89)

8- ރުޤިއްޔާ މޫސާ. ދަނބުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (170)

9- ސަޢީދާ އާދަމް. ލަކްސަމީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (152)

10- އާމިނަތު ފަވާޒާ. ޗާންދަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ (125)

11- މަޖުދާ އާދަމް. ރަންދޯދި ހއ. އިހަވަންދޫ (154)

12- ޙަލީމަތު މޫސާ. ސިތާރާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (183)

13- ޝަހުމާ މޫސާ. ހަނދުވަރީނާޒް ހއ. އިހަވަންދޫ (140)

14- ޢާއިޝަތު ސަނާ. އަތަގަސްދޮށުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ (115)

**********************************************************

[22:25] ދެނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކޮށްފި. މިފޮށިން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ލިބިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

1- އާރިފާ ޙަސަން. ޕިންކްރޯސް ހއ. އިހަވަންދޫ     111

2- ރުޤިއްޔާ ޙަސަން. ބޮކަރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ     183

3- ޚަސީބަތު ސާނިޔާ. ސީސަންގެ ހއ. އިހަވަންދޫ    203

4- ރަޝީދާ ޙަސަން. އަތަމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ       223

5- ސާދާ އައްބާސް. ހުވަނދުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ     116

6- ޒުހުރާ ޢަބުދުﷲ. ޒަމާނީވިލާ ހއ. އިހަވަންދޫ     198

7- މުނީރާ ޢަބުދުއްލަތީފް. ކުރިފަސް ހއ. އިހަވަންދޫ   182

8- ރުޤިއްޔާ މޫސާ. ދަނބުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ       107

9- ސަޢީދާ އާދަމް. ލަކްސަމީގެ ހއ. އިހަވަންދޫ            82

10- އާމިނަތު ފަވާޒާ. ޗާންދަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ            177

11- މަޖުދާ އާދަމް. ރަންދޯދި ހއ. އިހަވަންދޫ       79

12- ޙަލީމަތު މޫސާ. ސިތާރާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ            105

13- ޝަހުމާ މޫސާ. ހަނދުވަރީނާޒް ހއ. އިހަވަންދޫ   97

14- ޢާއިޝަތު ސަނާ. އަތަގަސްދޮށުގެ ހއ. އިހަވަންދޫ  222

**********************************************************

[20:23]  ދެނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ 8:50 ހާ އިރު އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދޫ ކުރާކަމަށް އެފޮށީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެއްޖެ.

**********************************************************

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ވޯޓުލުން ނިއްމާ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބުގައި އިހަވަންދޫގައި 2 ވޯޓު ފޮށި ހުރި އިރު 2 ފޮށިވެސް 4:00 ގައި ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ވޯޓު ގުނަން ފަށާފައި ވަނީ ހަވީރު 4:30 ގައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރެވޭނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މަދަރުސާގެ ދެފަރާތު ގޭޓު ކައިރީގައި މިވަގުތުވެސް އިންތިޒާރުގައި މީހުން ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.