ޖޯކް: ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި ދެމަފިރިން އަތާއި އަތް ޖޯޑް ކޮށްގެން ތިބެނީ ކީއްވެ؟

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ރަށެއްގައި ކައިވެނި ޙަފުލާއެއް ނުބާއްވާތާ ޒަމާންތަކެއް ވުމަށްފަހު، އެއްދުވަހަކު އެރަށުގައި އޮތް ކައިވެނި ޙަފުލާއަކަށް ރަށުގެ އެކިއުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދެވުނެވެ. އެޙަފުލާގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނަކު (ކައިވެނިކުރި ދެމީހުންނަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން) ތަންކޮޅެއް ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގާތު،

ޒުވާނާ: ބޭބޭ! އެދެމީހުން އަތާއި އަތްޖޯޑު ކޮށްގެން އެތިބެނީ ކީއްވެގެން؟

ދުވަސްވީ މީހާ: ކޮއްކޮއަށް ފެނޭތަ ބޮކްސިން ތަޅާމީހުން އެމީހުންގެ ތެޅުމަށް ފެށުމުގެ ކުރިން އެކަކު އަނެކަކު އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރާތަން.

ޒުވާނާ: ދެން..!

ދުވަސްވީ މީހާ: މިއީވެސް އެފަދަކަމެއް..!