Banner Image Description

މަރްޙަބާ ލޮބުވެތިވި ކުޑަކުދިން

މޫސާ މާހިރު

ލޯބި މަދެން އެންމެވާ       އެންމެ މަދެން ލޯބިވާ

ޤައުމުގެ ކުދިވެރިންނަށް      މަދަދާއެކު ތަޙުނިޔާ

ދިވެހިން ޤައުމަށް ކުރާ      އުންމީދާ ގުޅިފަވާ

ތިޔައޭ ޤައުމުގެ ދަރިން      ހީވާގިވި ކުޑަކުދިން

ޅަފުރައިގެ އުމުރުފުރާ        ކައްޗާ ގެއްލުނަނުދީ

ވަޤުތަށް ޙުރުމަތް ހިތާ       ކިޔަވާށޭ ތިޔަ ކުދީން

ދުވަހޭ މީ ކުޑަކުދީން       އުފަލުން ހިނިތުންވެލާ

ގިނަގުނަ ކުޅިވަރުތަކާ       އެކުގައި ފާހަގަކުރާ

ދުވަހުގެ އާ ވިދުވަރާ        އެކުގައިވީ ހިތްވަރާ

ފައްޓާ ޖޯރާ އެކީ          ކިޔަވަން އާ އަޒުމުގާ

ކުރަމާ ކުރަމާ ފިދާ       ދުވަހާ އެކުގާ މިއާ

  މިސްރާބުވެ ހަމަމަގަށް     އިޞްލާޙަށް ނަފްސުތައް

ކުރިމަގު އަލިވުން އަދާ      ކުރަމޭ ހެޔޮހާ ދުޢާ

ލޯތްބާއެކު ތިޔަކުދިން        ދުވަހާ ގުޅިގެން މިއާ

ލޮބުވެތިވީ ކުޑަކުދީން        ދުވަހަށް ހާސް ތަހުނިޔާ

ތަކުރާރުކޮށް ފަށްފަށުން      ކިޔުމާއެކު ޝުކުރިއްޔާ