އެލޯ

މުޙައްމަދު ނަސީމް

އެ ލޮލުގައި ޚާއްޞަ ބާރެއް ޚާއްޞަ ނޫރެއް ޚާއްޞަ ވިދުމެއްވޭ

އެލޮލުގާ ހައްސަ ތަރި ފަނޑުކޮށްލެވޭފަދަ އަލިކަމެއްވެސް ވޭ

އެ ލޮލުގާ ތޫނުފިލިކަންވޭ އެ ލޮލުގާ ޚާއްޞަ ސިހުރެއް ވޭ

އެ ލޮލުގާ ފޮރުވިފައިވާ މާނަ ނޭނގޭ ފަދަ ލިސާނެއް ވޭ

އެ މަސްތީ ޖާދުވީ ދެލޮލުން ބަލައިލީމާ އެވާ ގޮތަކުން

ވެމަސްތު ހިތާ ސިކުނޑިއަށްވެސް ބުނަން ނޭނގޭ އަރާމެއްވޭ

އެ ލޯ ފެނުމުން ދިވާނާވޭ ވެ ޝޯހު މުޅިން އަޖައިބުވޭ

ދެލޯމެރި މަސްތުވާހާވޭ އެލޯ ފެނުނީމަ ހައިރާން ވޭ

އެ ލޮލުގައިވާ އަސަރުގަދަކަން ގަޔާވާޒާތު މޫރިތިކަން

އެ ލޮލުގައިވާ ސިހުރުވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭންމެ އުނދަގޫވޭ