އެއިޑްސް

މުޙައްމަދު ނަސީމް

ދުނިޔެއިން ލިބޭ އުފަލުން ތިމާ މަހުރޫމު ކުރުވާ ބައްޔެކޭ

އުނިކަން ހަޔާތަށް ގެނުވުމަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާ ބައްޔެކޭ

ފަރުވާ މިއަށް ލިބުމެއް ނުވާ ބޭހެއް މިއަށް ހޯދިފަ ނުވާ

މަރުނޫން އިތުރު ނިމުމެއް ނުވާ ވޭނާ ރިހުންދޭ ބައްޔެކޭ

ވަގުތީ އުފާ ލިބިގަތުމުގައި މި ބަލީގަ ޖެހި ހައްޔަރުވުމުން

މަގުއޮޅި ތިމާ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބޭޒާރު ވާނޭ ބައްޔެކޭ

ކައިރީގަ ހުރެ ކެއްސާލުމުން ނޫނީ ކެވޭ ކާއެއްޗަކުން

ވައިރަސް އަޚުންނޭ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުނުވާނޭ ބައްޔެކޭ

ކުދިބަލިތަކާއި ޖިހާދުކޮށް ހަށިގަނޑު ސަލާމަތްކޮށް ހަދާ

ކުދި ކުދި ނިޒާމްތައް މުޅިން ނެތިކޮށް މަރާލާ ބައްޔެކޭ

ދީނުގެ ރިވެތި ޚުލްޤާ އަދަބު ނެތިކޮށް ހަނދުމަ ނައްތާލުމުން

ހީނުކުރެވޭހާ ދަތިތަކާ ވޭނާ ތުރާ ދޭ ބައްޔެކޭ