ޚަބަރު

ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މައިކްޕަ ބާއްވަނީ

އެންވީކޭ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް އެޝުއަރ ސަޕްލައިއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހޯރަފުށީގެ ފަޅުގައި ހަދާ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ ތަރައްޤީކުރުމަށް އިފްޒާ އާއިއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއެކޮށްފި

ސެމީފައިނަލުން ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމަށް، ވޮލީ ކޯޓެއްގައި ޕްރެކްޓިސްކުރަންޖެހުނު ޓީމް ނައިވާދޫ

ބޮޑުމަގުން އެންވީކޭ ހިފެހެއްޓިއިރު، މަނަފަރު މުބާރާތްފެށީ މޮޅަކުން

މިފަހަރުގެ އަމާޒަކީ ތަށިން ތައްޓައް - އެންވީކޭގެ މެނޭޖަރު އަލީ

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގައި ބައިވެރިވީ 9 ޓީމެއް

ކާފަ މާމަ މައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިންހަވާލުކޮށް ކައުންސިލުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެހީ ހަވާލުކޮށްފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތި ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން

1 2 3 4 171