ޚަބަރު

ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހެކްކުރިފަހުން ޕޭޖަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް، ހެކަރު އާއްމުކުރާ ވީޑިއޯތަކަށް މިލިއަނެއްހާ ވިއުސް

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގައި ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހަދަން ހަޒް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 : އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ނަސީރު

ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާރިފްއާ ސުވާލެއް ކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟ އާސްކް އާރިފް މިރޭ!

ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގައި ހުވަހަންދޫ ހިމަނައިދިނުމަށް ރައީސް އަރިހުގައި ދެންނެވުމަށް ފާސްކޮށްފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް ޢައްޒާމް އައްޔަންކޮށްފި

ރައްޒާން، އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

ސުޢާދު، އެންވަޔަރަނަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޝަހުމާ، އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި

1 3 4 5 6 7 172