ސުއަރޭޒް ކޮށްފައިވާ ހެއްވާ ބައެއް ކަންކަން

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްއަކީ އެނޭ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ ވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް އާދަޔާހިލާފު ކަންތައް ކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައިވެސް އޭނާވަނީ އިޓަލީގެ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކޮނޑުގައި ދަތްއަޅާ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ.

އިޓަލީގެ ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީގެ ކޮނޑުގައި ދަތް އެޅި މައްސަލައިގައި ފީފާ އިން އޭނާވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ނުވަ މެޗަށް އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތަކުން ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށް 100،000 ސްވިސް ފްރެންކްސް (65،680 ޕައުންޑް) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

މިހާހިސާބުން މިގެނެސްދެނީ ސުއަރޭޒްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާކޮށްފައިވާ އާދަޔާހިލާފު ހެއްވާ އެގާރަ ކަމެކެވެ.