44 ވަނަ ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދުވެސް 3 މެޗު ކުރިއަށް ގޮސްފައިވޭ

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

44 ވަނަ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނުމެޗު، ހދ ނޮޅިވަރަމް ކުލަބު ހުވާސް ޓީމާ ވާދަކޮށް، ސީދާ ތިންސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހއ ވަށަފަރު ވިދާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިއާއެކު ވިދާ ޖަމްޢިއްޔާއަށްވަނީ 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިލާއިރު، ފުރަތަމަ ސެޓް ގެންގޮސްފައިވަނީ، 25 – 22 އިންނެވެ. ދެވަނަ ސެޓް 25 – 14 ން ގެންގޮސްފައިވާއިރު ތިންވަނަ ސެޓް ގެންގޮސްފައިވަނީ، 25 – 17 އިންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ހއ ވަށަފަރު ވިދާ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޓީމުގެ 3 ނަމްބަރު ކުޅުންތެރިޔާ އައިޗަތު ޝިފުލާއެވެ.

މިރޭވެސް މިމުބާރާތުގެ ދެމެޗް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު ފެށިފައިވަނީ، މިރޭ 8:00 ގައެވެ. މިމެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ، އިހަވަންދޫ ކުލަބު ޕޯލްސްޓާރގެ ޓީމާއި ހދ ފިނޭ ވޮލީޓީމެވެ. މިމެޗުގެ ސެޓްތައް ކުލަބު ޕޯލްސްޓާރއިން ގެނެސްފައިވަނީ 25 – 3، 25 – 12 އަދި 25 – 12 އިންނެވެ. މިރޭ ކުލަބު ޕޯލްސްޓާރއިން ދައްކާފައިވާ ކުޅުމަށް ބަލައިލާއިރު، ރޭގެ މެޗަށްވުރެ ރަނގަޅު މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިމެޗުގެ ފަހުސެޓަށް ބެންޗުގައި ހިމެނޭ ޓިމު ކުލަބު ޕޯލްސްޓާއިން ކުޅެން ނެރެފައިވާއިރު، މިމެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، އެޓީމުގެ 4 ނަންބަރު ކުޅުންތެރިޔާ ނަސްރާ އިބްރާޙިމްއެވެ.

މިރޭ ކުރިއަށްދިޔަ މިރޭގެ 2 ވަނަ މެޗުގައި ޕޮލިސްކުލަބު އަދި މުރައިދޫ އެކުވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއާ ބައްދަލުކޮށް، ސީދާ ތިންސެޓުން، ޕޮލިސްކުލަބުވަނީ ފަސޭހަކަމައިއެކުގައި މިމެޗުކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓް ޕޮލިސްކުލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ، 25 – 6 ންނެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެޓް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25 – 14 ންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ސެޓް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25 – 10 ންނެވެ. ޕޮލިސްކުލަބުން ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް މިމެޗުގައި ދައްކާފައިވާއިރު، މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، އެޓީމަށް ކުޅެމުންދާ ޤައުމުން ބޭރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ، 5 ނަންބަރު ކުޅުންތެރިޔާ އަބްރަހަމަ މިނިމޯލްއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 7 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާއި ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ލީގު އުސޫލުންނެވެ. އަދި ތިން ސެމީ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ސެމީއަށް ހޮވޭނީ، 1 ވަނަ ޓީމާއި 2 ވަނަ ޓީމެވެ. ފުރަތަމަ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމެއް ސީދާ ފައިނަލަށް ދާއިރު، ބަލިވާ ޓީމަށް ތިންވަނަ ސެމީން  ޖާގަލިބޭނެއެވެ. އަދި 2 ވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ 3 ވަނަ ޓީމާއި 4 ވަނަ ޓީމެވެ. 2 ވަނަ ސެމީން ބަލިވާ ޓީމެއް ކަޓާ އިރު، މޮޅުވާ ޓީމެއް 3 ވަނަ ސެމީއަށް ދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން 3 ވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ސެމީން ބަލިވި ޓީމާއި، ދެވަނަ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ، ފުރަތަމަ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމާއި، ތިންވަނަ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމެވެ. އަދި ތިންވަނަ ޓީމަކަށް ވާނީ ތިންވަނަ ސެމީން ބަލިވާ ޓީމެވެ.