Banner Image Description

ވިއްސާރަވެ އުދައެރުމުން އިހަވަންދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް! ފެނުނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އާދަޔާ ހިލާފަށް ވިއްސާރަވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އިހަވަންދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން ރަށުތެރެއަށް އުދައަރާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންއެބަދެއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން 2 ގެއެއްގެ އެތެރެއަށް ފެންވަދެ ހިފާ ގެންގުޅޭތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ގޭތަކަށް ފެންވަނުން ހުއްޓުވުމަށް 30 ހަކަށް ސަރަހައްދުގައި ވެލިބަސްތާއާއި ވެލިފުނިތައް ޖެހާފައިވާ ކަމުގައެވެ. ރަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިވިއްސާރާގައި މިހާތަނަށް 4 ތަނެއްގެ ފުރާޅަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔަ ހަބަރުގޭގެ ފުރާޅު ވަޔަށް އެއްލާލައިފާވާއިރު މިއަދު ވަނީ ހަސްތީގޭގެ ފުރާޅު ވަޔަށް އެއްލާލާފައެވެ.  މީގެ އިތުރުން “ވުޑް ކްރާފްޓް” އަދި  އިރުމަތީ ކޮޅު އަތިރިމަތީގައިހުރި ކައުންސިލްގެ ގުދަނެއްގެ ފުރާޅަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އުދައިގެ ސަބަބުން ރަށުތެރެޔަށް ވެދެފައިވާ ފެން ބޭރުކުރުމަށް މިހާރުވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރަށުގެ ދެސަރަހައްދަކުން މޫދަށް ކޯރު ކަނޑާފައެވެ. ކޯރު ކެނޑުމާއިއެކު ރަށުތެރެއަށް ވަދެފައިވާ ފެން ހިނދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ރަށު ތެރެއަށް އެހާބޮޑަށް ފެންގަނޑު ވަނުމުންނާއި ވައި ގަދަވުމުން ބައެއް ރުއްގަސް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ގޭގޭގެ މައްޗަށް ވެއްޓި ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ބައެއް ރުއްގަސްވަނީ އެމްޓީސީސީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ވައްޓާލާފައެވެ.

މިއަދު އުދަ އަރަން ފެށުމާއިއެކު އެންމެބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އުދަ އަރަމުންދިޔަ ދެ ސަރަހައްދެއްގައިހުރި، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ދެ ޖަންކްޝަނެއްގައި ފެން ބޮޑުވެ ރަށުތެރެއަށް ނަޖިސް ލީކުވެދާނެކަމުގެ ބިރެވެ. ނަމަވެސް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާނމުންގެ އެހީތެރި ކަމާއިއެކު ވެލިބަސްތާ ޖަހައިގެން ޖަންކުޝަންވަނީ ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

ގަދަވަޔާއި ބާނީގެ ސަބަބުން އިހަވަންދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރަށްވެސްދަނީ އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ވަމުންނެވެ. ގިނަ އުޅަދުތަކުން އަޅާފައިވާ ވާ އެތައްފަހަރު ކެނޑިފައިވާއިރު، އުޅަނދު ތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އުޅަދުތަކުގެ ވެރިންނާއި އާންމުންވެސް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އުދައުރެމުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އިހަވަންދޫ ސަލާމަތްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ގޮވައިލި ގޮވާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ނުކުމެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީ ،ފެނަކަ، އާރް.ކޭ.އެލް އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުންވެސް ވަނީ މިކަމުގައިވަނީ ވަރަށްބޮޑަށް އެހީތެރިކަންވެދީފައެވެ. މިދަނޑިވަޅަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުވެސް ރަށުގައި ހުންނެވި ވަގުތަކަށްވުމުން އެމަނިކުފާނުވެސްވަނީ އެމަސައްކަތުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިހަވަންދޫއިން މިނޫހާއި ވާހަކަދެއްކި އިސްރައްވެހިން ބުނެފައިވަނީ މިހާގަދަ ވިއްސާރަޔެއް އެމީހުން މުޅި އުމުރުގައިވެސް ދެކެފައިނުވާކަމުގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ރަށުތެރެއަށް އުދަ އެރިކަންވެސް އެނގިފައިނުވާކަމުގައެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުންވަނީ، މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން މޫސުން އިތުރަށް ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ސަމާލުވެގެން ތިބުމަށާއި، އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އެހީތެރިވުމަށްވެސް އިއުތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަޔާއި ގަދަވައިގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ރިޕޯޓް ކުރުމަށް 7779670 ނުވަތަ 9792265 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުމަށްވެސް ކައުންސިން އެދެއެވެ.