ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ކަމަށް އަޙްމަދު އިމްދާޙް

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. ހޯރަފުށި 4 ވަނަ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ކަމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމްދާޙް ހޮވިވަޑައިގެން ފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 11:15 ގައި ބޭއްވި ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ ހަމަ އެކަނި އަޙްމަދު އިމްދާޙް އެވެ.

އަޙްމަދު އިމްދާޙް ، ޖަޒީމާ / ހއ. ހޯރަފުށި، ހޯރަފުށީކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ހޮވިފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ލެވުނު ސިއްރުވޯޓުގައި ބައިވެރިވި7 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބު ވެފައިވާ 7 ކައުންސިލަރުންނަކީ ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަކީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައިވެސް އެކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވި ހއ، ހޯރަފުށި ، އާލަމް މުޙައްމަދު ވަޙީދު އެވެ.