އިހަވަންދޫގެ އިންތިހާބީ ކައުންސިލް ހުވާކުރައްވައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ގައި ހއ. އިހަވަންދޫ އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ހޯލުގައި މިކަމަށް ބޭއްވި ދަރުބާރުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބު ވެފައިވާ 7 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމާއި އިހަވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ 5 މެމްބަރުން އިޤުރާރު ގައި ސޮއި ކުރުން އޮތެވެ.

އިންތިހާބީ ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވީ ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓުރޭޓު އަލްފާޟިލް މޫސާ އިބްރާހިމް އެވެ. ކައުންސިލަރުން ވަނީ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ހުވާގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބު ވެފައި ވަނީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް: އަޙްމަދު ޞަބާޙު ހަނދުވަރީނާޒު / ހއ. އިހަވަންދޫ

ކައުންސިލް މެމްބަރ:

މުޙައްމަދު ޢަރީބު، ޖަވާހިރުވާދީ / ހއ. އިހަވަންދޫ

މުޙައްމަދު ޒާހިރު، ޙަސަން ބަގީޗާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

އަޙްމަދު ރިޟްވާން، ހޯރަ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ފާޠިމަތު ޝަނީޒާ، މަންޒަރުގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ޙަލީމަތު ސުމާ، އިވްނިންގްއުފާ / ހއ. އިހަވަންދޫ

މަރްޔަމް ޝިފާޒާ، ޢަންބަރީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. އިހަވަންދޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އިންތިހާބު ވެފައި ވަނީ

ޙައްވާ މޫސާ، ރެޑްސްޓަރ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ނާޞިރާ ޢަބްދުލްވާޙިދު، ހުޅަނގުމަތީގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ނަޝީދާ ޢަބްދުﷲ، އުސްހަކުރުގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ރަޝީދާ ޙަސަން، އަތަމާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ޙައްވާ ޙަސަން، ފެހިފަރުދާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ނިމިދިޔަ 3 ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު މަދު ނަމަވެސް މި ދައުރުގައި 2000 ން ދަށުގެ އާބާދީއަށް 5 ކައުންސިލަރުން އަދި 2000 ން މަތީގެ އާބާދީއަށް 7 ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައި ވެއެވެ.