އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްކަމަށް އަރީބް އިންތިހާބުކޮށްފި!

މުޙައްމަދު އަކުރަމް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް، ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލް ގޮޑި ކާމިޔާބުކުރެއްވި ހއ. އިހަވަންދޫ، ޖަވާހިރުވާދީ މުހައްމަދު އަރީބް އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ.

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެމަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައި ވަނީ މުހައްމަދު އަރީބްގެ އިތުރުން މަރިޔަމް ޝިފާޒާއެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު އަރީބް ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 6 ވޯޓް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވި ހަމައެކަނި ކައުންސިލަރު މަރިޔަމް ޝިފާޒާއަށް ލިބިލެއްވީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ.

އަރީބް އަކީ ކުރިން އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އިޖްތިމާއި ހަރަކާތްތަކުގެ ކުރީ ސަފުންވެސް ފެނިގެންދާ ފަރާތެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.