އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުހައްމަދު ޢަބުދުއްޞަމަދު

އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ކީވޯލް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ބަނދަރުގެ ކީވޯލް ޝީޓްޕައިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކީވޯލްތައް ރަށަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ ވިހި ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށް، މިމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މޯލްޑިވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކުޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) ން ބުންޏެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ އިހަވަންދޫ ބަނދަރު 98 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. މިހާރު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ، 30509 ކިއުބިކް މީޓަރ ފުންކުރުމާއި، 95 މީޓަރުގެ ކީވޯލް ޖެހުމާއި، 284 މީޓަރު ބޭރު ތޮށީގައި ބޮޑުހިލަޖެހުމާއި، ބޭރުތޮށީގައި 178 މީޓަރަށް ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމުގެ އިތުރުން، ނެރުބައްތި އާއި ބަނދަރުގެ ބައްތިތައް ހަރުކުރުމާއި 4582 ސްކެއަރ ކިލޯމީޓަރުގެ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ،ސީ އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 އޮގަސްޓް 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއް އަހަރާއި 7 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގަކީ 58.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.