އެންވީކޭ ހަމަޖެހެލިއިރު އެންވީކޭ ޕްލަސް ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ހަވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ދެމެޗުން މޮޅުވެ ގްރޫޕް A ގެ އެއްވަނަ މަޤާމުގައި ނަފްސު ވަޔަށްކެހޭ (އެންވީކޭ) ހަމަޖެހިލިއިރު ކުޅުނު ދެމެޗުން ބަލިވެ ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ގްރޫޕް B ގެ ފުލުގައި އޮތް އެންވީކޭ ޕްލަސް ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އެންމެ ޒުވާންޓީމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންވީކޭ ޕްލަސް އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅިމަގު ޓީމު އަތުން 2 – 1 ން ބަލިވުމުން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެޓީމަށްވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފަ އެވެ. އެންވީކޭ ޕްލަސް ދެން ބައްދަލުކުރަންޖެހޭނީ ރޭގެ ފަހު މެޗުގައި އައި ކުލަބު އަތުން ބޮޑުތަފާތަކުން ބަލިވި ދޮންމަނިކު ޓީމާއެވެ. ރޭ 0 – 6 ން އައި ކުލަބު އަތުން ބަލިވި ދޮންމަނިކު ޓީމާއި އެންވީކޭ ޕްލަސް އަކީ މިވަގުތު ގްރޫޕް B ގެ އެންމެ ފަހަތުގައި އޮތް ދެޓީމުކަމަށްވުމުން މާދަމާ ހަވީރު މިދެޓީމުގެ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ބަލިވާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ދޮރު ބަންދުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

ގްރޫޕް  Bގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ތިންޓީމަށް 4 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވީނަމަވެސް ގޯލް ތަފާތުން، ފައިދާ 6 ގޯލާއެކު މިވަގުތު އެގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ އައި ކުލަބެވެ. މިއަދާއި މިރޭގެ މެޗުތަކަށް ބަލައިލާއިރު މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ B ގްރޫޕުގެ ދެވަނާގައި އޮތް އިރުވެލި ފުޓުބޯލް ޓީމާއި އެގްރޫޕުގެ ތިންވަނާގައި އޮތް ކުޅިމަގު ޓީމެވެ. މިމެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެތީ މިރޭގެ މެޗުގެ ފޯރި ގަދަވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފެނިގެންދާ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އައްސަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ) ހިމެނޭ ނަފުސު ވަޔަށްކެހޭ ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 2 – 1 ން މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ ބަލިކޮށް 6 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ 3 ގޯލާއެކު A ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ މަޤާމުގައި ހަމަޖެހިލިއިރު މެޗުން ބަލިވި މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ އޮތީ އެގްރޫޕްގެ އެންމެ ފުލުގައެވެ. މިރޭގެ ފަހު މެޗުގައި A ގްރޫޕުގެ އެންމެ ފަހަތުގައި އޮތް މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ އާއި ޖަންގަލް ޑާކު ޕޮއިންޓް ނުވިކޭނަން ގެ ކުރިމަތިލުމަށްފަހު ބަލިވާ ޓީމަކަށް ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގައެއް ލިބުމަށްވުރެއް ގާތީ ނުލިބުމެވެ. ހަމައެއާއެކު 3 ޕޮއިންޓާއެކު A ގްރޫޕްގެ ދެވަނާގައި އޮތް އެސްއާރު ހީވެސްނުކުރާތި ޑާކު ޕޮއިންޓާއި އެގްރޫޕްގެ ތިންވަނާގައި 2 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތް ހީވެސްނުވޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމަށް އިތުރު ދޮރެއް ހުޅުވިގެންދާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދާއި މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ A ގްރޫޕުގެ މެޗުތަކު ފޯރި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.