މިއަދާއި މިރޭ މަރުގެ މެޗުތަކެއް

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

އިހަވަންދޫ ހުރަވީ ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 6 ވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ނިމުމަކަށް އަންނައިރު މިމުބާރާތުގައި މިއަދާއި މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިންމެޗަކީވެސް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން ތިބެންޖެހޭ މަރުގެ މެޗުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 3-0 ން ހީވެސްނުވޭ ޓީމު ބަލިކޮށް ގްރޫޕް A ގެ 1 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ނަފުސު ވަޔަށްކެހޭ ފަސޭހަކަމާއެކު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު އެގްރޫޕުން ސެމީއަށްދާނެ ދެވަނަ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ މިއަދު ހަވީރު މާރަންދޫ ޔޫތް ސޮސައިޓީއާއި އެސްއާރު ހީވެސްނުކުރާތި ޑާކު ޕޮއިންޓް ބައްދަލުކުރާ މެޗަށްފަހު އެވެ. އެސްއާރު ހީވެސްނުކުރާތި ޑާކު ޕޮއިންޓަށް ސެމީން ޖާގައެއް ލިބޭނީ މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެން ނެވެ. މެޗް އެއްވަރުކޮށްލާގެން ގޯލުގެ ތަފާތުން މާރަންދޫއަށް ސަލާމަތްވެވެން އޮތްނަމަވެސް މިއަދުގެ މެޗަށް މާރަންދޫ ނިކުންނާނީ އެސްއާރު ހީވެސްނުކުރާތި ޑާކު ޕޮއިންޓް ބަލިކުރާށެވެ.

ގްރޫޕް B ގެ ހުރިހައި މެޗެއް މިރޭ ކުޅެ ނިމޭއިރު މިގްރޫޕުން ސެމީއަށް ދާނެ ދެޓީމު ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނަން އިނގޭނީ މިރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހުއެވެ. ނަމަވެސް ސެމީގެ ފުރުޞަތު އެންމެބޮޑަށް ތަނަވަސްވެފައިވަނީ މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދޮންމަނިކު ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ އިރުވެލި ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށެވެ. އިރުވެލި ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މެޗް އެއްވަރު ކޮށްލައިގެން ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީ އަށް ދެވެން އޮތްއިރު ބޮޑުތަފާތަކުން މޮޅުވެގެން ސެމީން ޖާގައެއް ލިބުމުގެ ހަނި ފުރުސަތެއް ދޮންމަނިކު ޓީމަށްވެސް އެބައޮތެވެ. މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އެންވީކޭ ޕްލަސް އާ ދެކޮޅަށް އައި ކުލަބު ނިކުންނަ މެޗަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ މެޗުތައް ނިމިފައިވާ ކުޅިމަގު ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެކެވެ. އެމެޗު ކޮންމެ ނަތީޖާއަކުން އައި ކުލަބު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް މެޗު ބަލަން ތިބޭ ކުޅިމަގު ޓީމަށް ސެމީގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި އައި ކުލަބަށް ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވާނެ އެވެ.