Banner Image Description

ހިބަރާ ދިޔަ ޑިންގީއެއް ދިގުފަރު ބިއްދޮށަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ޢަބުދުﷲ ޙަމީދު

ހއ. އިހަވަންދޫއިން 2 މީހުންނާއެކު ހިބަރާ ދިޔަ ޑިންގީއެއް ދިގުފަރު ބިއްދޮށަށް ބަންޑުން ޖަހަލަފި އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޑިންގީން މަހަށް ގޮސްފައި ވަނީ ދެމީހުން ނެވެ. ޑިންގީގައި ތިބި ދެމީހުން ދިގުފަރު ކައިރިން ދަތުރުކުރި އޮޑިއަކަށް ނަގާފައިވާކަމަށާއި މިދެމީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެނދުނު 8:53 ގައި ހއ. މަތީރައްފުޅާ ބޭރުން ޑިންގީ އެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. “ޖެޓްފިޝް” ނަމަކަށް ކިޔާ މި ޑިންގީގައި ދެމީހުން ތިބިއިރު ހއ. ހޯރަފުށީގައި ދުއްވާ ދޯންޏަކުން އެދެމީހުން އެދޯންޏަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެދެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޑިންގީގެ ވެރިފަރާތުން އިހަވަންދޫގެ ދޯންޏެއް އެސަރަހައްދަށް ފޮނުވައިގެން ޑިންގީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލި ސަރަހައްދު. މިސަރަހައްދުގެ ކަނޑު މިއަދު ވަރަށް ގަދަ ކަމަށާއި ބޮޑެތި ރާޅު ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ.

މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑިންގީ އޮތް ސަރަހައްދަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނީ ހއ. އިހަވަންދޫ މާތިލަ ދޯންޏެވެ.