ތައްޓާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑު: ކޯޗް ހަމްޒާ

އިބްރާހިމް ނަޝީދު

ހަވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތައްޓާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ވަރަށް ބޮޑުކަމަށް ކުޅުނު ހުރިހައި މެޗަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ނަފުސު ވަޔަށްކެހޭ ޓީމުގެ ކޯޗް ހަމްޒާ އިބްރާހީމް ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ހަމްޒާ ބުނީ މުބާރާތުގައި ޓީމު ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ޕްރިކްޓިހަށް ދުވަސްތަކެއް ލިބުނުނަމަ މިހާރު ޓީމުގަތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކު މިއަށްވުރެއް ރީތި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެވެސް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަސްއަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ) އަށް މިމުބާރާތުގައި އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ހަމްޒާބުނީ ފައިނަލުގައި ކޮންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ތައްޓާމެދު ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

“އެ ދެޓީމަކީވެސް (މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ އަދި އިރުވެލި ފުޓުބޯޅަ ޓީމު) ވަރަށް ފާސްޓުކޮށް ކުޅޭ މޮޅު ދެޓީމު. ވަކި ޓީމެއް ފައިނަލަށްދޭތޯއެއް ނުބަލަން. ފައިނަލުން މޮޅުވެވޭނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތް” މިދިޔަ އަހަރު އެފްސީ ދަނބުކުރި ޓީމަށް މުބާރާތުގެ ތަށި ހޯދާދިން ކޯޗް ބުންޏެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ، ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަވަނަ މައިކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ނަފުސު ވަޔަށްކެހޭ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނެ ޓީމެއް އިނގޭނީ މިރޭ ކުޅޭ ދެވަނަ ސެމީ-ފައިނަލުގައި މާރަންދޫ ޔޫތު ސޮސައިޓީ އާއި އިރުވެލި ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗަށްފަހު އެވެ.