އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ޓީޗަރުންގެ ދަތިކަމެއް ނެތް: ޕްރިންސިޕަލް

މުޙައްމަދު އިމްރާން

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިމަހުގެ 14 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ފެށޭއިރު، އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި ޓީޗަރުންގެ ދަތިކަން ނެތްކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ރޭވި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއްވެސް، މިވަގުތު ލިބިފައިތިބި ޓީޗަރުން ބޭނުން ކޮށްގެން، ކިޔަވައި ދެވޭނެކަމަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ކާޝިފް ރަޒާ ޒައިދީ (ޕާކިސްތާން) ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ސުކޫލަށް އަލަށް ޓީޗަރުން ގުޅުނުއިރު މިދިޔަ އަހަރު ސުކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރި ބައެއް ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ވަކިވެފައިވާކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 5 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދުވާ ޓީޗަރުން ސުކޫލާ ގުޅޭނެކަމަށެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޓްރެވަލް އެން ޓްއަރިޒަމް ކިޔަވައިދެއްވާނޭ ޙާއްޞަ ޓީޗަރަކު ލިބިފައި ނެތް ނަމަވެސް، މިއަހަރު އެމާއްދާއަށް ޙާއްޞަ ޓީޗަރަކު ލިބިފައިވާކަމަށް މިދިޔަ އަހަރުވެސް އިހަވަންދޫ ސުކޫލު ހިންގުމާ ހާވާލުވެހުރި ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2012 ވަނަ އަހަރަކީ ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވަމުން، ޕުރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ 2012 ވަނަ އަހަރަކީ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ އެންމެހާ ޓީޗަރުންނާއި، މުޥައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޓާގެޓްކޮށް ރޭވި މަދަރުސާގެ އެތެރޭގެގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކުގައި ޙާޞިލް ކުރެވުނު އަހަރެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އިންތިޒާރުކުރަމުންދަނީ ބޭރުގެ ނަތީޖާއަށްކަމަށާ، 2013 ވަނަ އަހަރާ މެދުގައިވެސް ކުރާ އުއްމީދުތައް ވަރަށް ފޮނިކަމަށެވެ.

ނިމިދިޔަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 690 ވުރެ ގިނަދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ހޯދުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކަށް ސުކޫލުން ފާހަގަކުރަނީ އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުމެވެ. މަދަރުސާގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، 2013 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން ޖާގަ ބޭނުންވެގެން ކުރިމަތިލީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން ޖާގަ ހަމަޖައްސާދީފައިވާނޭ ކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށުން ބޭރު ދަރިވަރުން މިއަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރާނެކަމަށް އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއަކީ، މިއަތޮޅުގައި ހުރި ދަރިވަރުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ސުކޫލެވެ.