Banner Image Description

ޔޫތު ސެންޓަރ އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދޭ

މުޙައްމަދު އިމްރާން

އިހަވަންދޫގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި، މިހާރު އިއުލާނު ކުރެވިފައިވަނީ އެތަނުގައި ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަމީރު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރެވިގެން ހުރިހައި ކަމެއްވެސް ބަރާބަރަށް، ކުރިއަށްދާކަމަށާއި މިހާރު އިޢުލާނުކުރެވިފައިވާނީ ވަށާފާރު ރާނާ ފެންސްޖެހުމަށް ކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫގައި ޔޫތު ސެންޓާރ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރިންވެސް، މިސެންޓާރ އެޅުމަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަމީރު ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަކީ ނުހަނު ދިގު ޕްރެސެސްއެއް ކަމަށް ވުމުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް ކުރިން އެކުލަވާލެވިފައިވާއިރު އެޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އެކަން ގެންދިޔުން މުޙިއްމުކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ ވީހާ އަވަސްފުރުޞަތެއްގައި އެތަނުގެ ބޭނުން ހިފޭނޭ ގޮތެއް ވުންކަމަށާއި، ވިސްނުންހުރީ ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެތަނުގައި ލައިޓްޖަހައި، ވަގުތީގޮތުންނަމަވެސް އެތަނުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުންކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މުޙިއްމުކަމަށް ވީހިނދު، މިފެށިގެންދިޔަ މަސައްކަތަކީ އިހަވަންދޫގެ ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭނޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.