އިތުރު 3 ކުލާސްރޫމުގައި އެލްސީޑީ ޓީވީ ހަރުކޮށްފި

މުޙައްމަދު އިމްރާން

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މާދަމާ ފެށޭއިރު، މިއަހަރު  އިތުރު ކުލާސްރޫމްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވި، އިތުރު 3 ކުލާސްރޫމެއްގައި 42 އިންޗީގެ އެލްސީޑީ ފަތި ޓީވީ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނެކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިރާސީ އަހަރު މާދަމާ ފެށިގެން ދާއިރު، ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން، ބެލެނިވެރިންނާ ކޮންމެހެން ޙިއްޞާކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްޞާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ހޯލުގައި މިއަދު ހެންދުނު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ބެލެނިވެރިންނާ މުހާތަބަކު ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެ ދިޔަ 2012 ވަނަ އަހަރު ގުރޭޑް 11، 12 އަދި ގުރޭޑް 10 ގެ ކުލާސްރޫމްތަކުގައި އެލްސީޑީ ޓީވީ ހަރުކޮށް ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދާކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު، އިތުރު 3 ކުލާސްރޫމެއްގައި އެލްސީޑީ ފަތިޓީވީ ހަރުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ގުރޭޑް 1 އޭ، 1 ބީ އަދި 1 ސީ ކުލާހުގައި މިއަހަރު ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ފަތިޓީވީ ހަރުކުރެވިފައި ހުންނާނޭކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުކޫލު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މިމަޝްރޫއަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ ސުކޫލުގެ ޕީޓީއޭއިން މިއަހަރު ކިޔެވުން ފެށޭއިރު އިތުރު 3 ޕްރޮޖެކްޓާރ ސުކޫލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަން، ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުގައި ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ސުކޫލު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ކުރިން، ބެލެނިވެރިން އެބޭފުޅުންގެ ދަރިންނައްޓަކައި “ގޭތެރެ ޑިޖިޓަލައިޒް” ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ކޮމްޕިޔުޓާރއާއި އިންޓާރނެޓްގެ ވަސީލަތް ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި ބެލެނިވެރިން ހޯދާދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓާރނެޓްފަދަ ވަސީލަތްތައް ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، އެކަމުގައި ބެލެނިވެރިން ސަމާލުވެ ތިބުމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އެއްވެސްކަހަލަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިޔަ ނުދިނުމަށް ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި ކިޔަވައިދެއްވާނީ އެއްދަފަޅިއަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ސުކޫލަށް ނިކުންނަންޖެހޭނީ ހެނދުނު 6:45 ގައެވެ. ރަސްމީ ގަޑީގެ ކިޔެވުން ނިމެނީ 12:40 ގައެވެ.